Концепція розвитку

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Освітня діяльність коледжу базується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Концепція коледжу містить мету, передбачає модернізацію освітнього процесу з урахуванням принципів освітньої діяльності коледжу, потенційні можливості щодо надання освітніх послуг та напрями співпраці із зацікавленими суб’єктами.

Особливості надання освітніх послуг обумовлені особливим місцем фахової передвищої освіти у розвитку економіки країни шляхом прискорення та інтенсифікації підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для вітчизняного ринку праці. 

Концепція коледжу спрямована на розв’язання проблем, які виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін.

2. У Концепції передбачається головна мета діяльності коледжу – створення умов для розвитку і самореалізації кожного здобувача освіти, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формування особистості професіонала, патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.

Стратегічною метою підвищення якості надання освітніх послуг коледжем є підвищення кваліфікації педагогічних працівників в частині організації освітнього процесу із залученням сучасних інформаційних технологій, додержанням вимог академічної доброчесності.

3.  Основні принципи освітньої діяльності:

 • інтеграція коледжу в систему європейської освіти;

 • інтеграція з ринком праці;

 • підвищення рівня комп’ютерної підготовки та реалізація сучасних технологій навчання;

 • гуманізація освітнього процесу;

 • якість надання освітніх послуг;

 • забезпечення практичної підготовки студентів;

 • формування у здобувачів освіти національних і загальнолюдських цінностей;

 • забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

 • створення сприятливих умов для самореалізації особистості;

 • створення умов для фізичного розвитку студентів, розвитку масового спорту як важливої складової виховання молоді.

4.  Наявні і потенційні можливості надання освітніх послуг:

 • забезпечення сприятливих умов для формування професійного мислення майбутніх фахівців;

 • забезпечення висококваліфікованими педагогічними працівниками;

 • уміння ефективно використовувати кадровий і матеріально-технічний потенціал коледжу.

5.  Коледж всебічно застосовує інформаційні комп’ютерні технології в освітньому процесі.

6.  Систематично забезпечує переоснащення матеріально-технічної бази коледжу, поповнення бібліотеки навчальною літературою.

7.  Національне виховання має здійснюватися впродовж усього процесу навчання здобувачів освіти і забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення інтелектуального потенціалу народу, його духовності йкультури, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору діяльності, спрямованої на процвітання України.

Фізичне виховання є невід’ємною складовою освіти і забезпечує можливість набуття кожною людиною знань про здоров’я і засоби його зміцнення, шляхи і методи протидії хворобам та збереження тривалої творчої активності. Коледж забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

8.  Колектив коледжу працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. Для цього спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові і освітні ресурси коледжу. Передбачено взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики.

Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою розвитку держави, дотримання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права особи на освіту.

9.  Для підтримки педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності вживаються заходи щодо поліпшення системи стимулювання, професійного зростання, можливості опанування сучасних інформаційних технологій, вивчення іноземних мов та досвіду зарубіжних країн.

10. Реалізація Концепції забезпечить активізацію процесів зростання інтелектуального, культурного, духовного та матеріального потенціалу учасників освітнього процесу, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і прискорить його розвиток.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38