Науково–методична діяльність

Основні зусилля у 2020 році були спрямовані на виконання місії коледжу по забезпеченню якісної підготовки фахівців. В умовах пандемії Covid–19 виконанано великий обсяг роботи із переформатування освітнього процесу, прискореного переходу на технології дистанційного та змішаного навчання, запобігання поширенню короновірусніх захворювань серед студентів і працівників коледжу.

Необхідно відзначити діяльність циклових комісій у 2020 році.

Так, провідним завданням циклової комісії філологічних дисциплін була комплексна професійна підготовка студентів з дисциплін циклу та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості навчання.

Працюючи над реалізацією поставлених завдань викладачем циклу М.Г. Юзефович було розроблено робочі програми з української мови, української літератури, зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням. Підготовлено доповідь на тему: «Елементи  STEM-освіти на заняттях з мови і літератури». Створено віртуальні класи у CLASSROOM, налагоджено зворотній зв’язок зі студентами. Розроблено інтерактивні завдання на платформах Learning.Apps.org, Wordwall, Flippity. Налагоджено тестування студентів за допомогою сервісів «На урок», Classtime. Розроблено тести з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням для поточного та підсумкового оцінювання знань студентів. Організовано проведення додаткових занять з підготовки студентів до ЗНО з української мови і літератури.

Спільно з викладачем М.М. Смутняк проведено інтерактивний квест  «Мовний калейдоскоп», присвячений Дню української писемності та мови. Залучено студентів до розробки та виготовлення Кроссенсів та Хмаринок слів, що використовуються під час підготовки до ЗНО з української літератури. Здійснено виступ на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області у форматі круглого столу на тему: «Мова як інтелектуальна основа розвитку нації: обмін досвідом, проблемні аспекти викладання».

Щоб виховати різнобічно культурну, ерудовану особистість викладачі мови та літератури М.М. Смутняк та Н.В. Дручук докладали максимум зусиль, щоб урізноманітнити форми і методи навчання, привити любов до поезії, прози, виробити навички аналізу тексту з поєднанням власної думки про твір та його героїв. Н.В. Дручук розроблено методичні рекомендації з української мови та зарубіжної літератури. Приділялася особлива увага розвитку творчих здібностей студентів. Є власні вірші, творчі роботи студентів, ескізи, замальовки до окремих художніх творів. Готується альманах творів, присвячених Т.Шевченку, І.Франку, воїнам АТО, матері та інше.

Викладач німецької мови А.М. Корецька розробила методичні рекомендації до семінару-практикуму «Забезпечення якісної підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО через вдосконалення професійної компетентності викладача та усвідомлене навчання студентів». Виступила з доповідями на теми: «Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення німецької мови», «Про інноваційну програму Goethe-Institut «Вчимося навчати німецької» («Deutsch Lehren Lernen” DLL)». Провела показове онлайн-заняття на тему: «Світові та вітчизняні стартапи» (09.12.2020 р.).

Викладач іноземних мов К.О. Зикова працювала над впровадженням новітньої навчальної літератури, а саме: навчально-методичних комплексів та їх компонентів міжнародних видавництв Пірсон (Pearson) та National Geographic Learning на заняттях з англійської мови, а також видавництв CLE International та Editions Didier на заняттях з французької мови. Брала участь у підготовці студентів, організації і проведенні II (обласного) етапу олімпіади з англійської мови серед студентів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області, що відбулась 29 лютого 2020 року на базі Коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Брала участь в  онлайн форумі для лідерів IDEAS ФЕSTIVAL 2020.

Викладачем англійської мови І.В. Баглай розроблено комплекс тематичних відео автентичного характеру для студентів 1-3 курсів. Проведено STEM-заняття із студентами 2 курсів на тему «Подорожуючи Україною». Підготовлено доповідь для участі у засіданні циклової комісії на тему: «Використання засобів змішаного навчання під час викладання англійської мови професійного спрямування». Проведено показове інтерактивне заняття на тему: «Колористика і принти» (07.02.2020 р.). Здійснюється методична підготовка та компеляція завдань з аудіювання для проведення II (обласного) етапу олімпіади з англійської мови 2021 серед студентів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області.

Викладачі комісії активно займалися науково-методичною діяльністю, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформа Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ «На Урок», міжнародно-освітній центр Пірсон, програма підвищення кваліфікації «Англійська мова і література» ЧНУ імені Юрія Федьковича, видавництво Генеза, організація HundrEd та ін.)

Діяльність членів циклової комісії соціально–гуманітарних дисциплін адаптована до завдань коледжу. Створені умови для залучення викладачів до складання планів, програм розвитку, цільових проектів. Відбувся моніторинг педагогічної діяльності викладача  Добржанської І.М.  в рамках чергової атестації.

В комісії працював методичний семінар у формі практикумів, індивідуальних співбесід, інструктажів з питань: формування навчально-методичної документації, організації поточного та підсумкового контролю знань, впровадження в освітній  процес інновацій.

Робота комісії була пов’язана з розв’язанням пріоритетних проблем, визначених плануючою документацію коледжу, циклової комісії, навчальних кабінетів. Методичні проблеми над якими працювали члени циклової комісії: забезпечення інноваційного освітнього простору; диференціація та індивідуалізація навчання і виховання студентів на основі розвитку обдарувань, створення умов для самовияву особистості у навчальній діяльності; демократизація взаємовідносин і спілкування зі студентами, що передбачає створення умов емоційно-доброзичливого ставлення до особистості студента, підтримки на заняттях та в позааудиторний час психологічного комфорту; реалізація завдань системи національного виховання, спрямованих на виховання у студентів загальнолюдських та національних цінностей, соціальної активності і громадянської відповідальності.

Серед основних питань, що виносились на розгляд 10 засідань циклової комісії: аналіз результатів вхідного діагностування студентів І курсу з навчальних дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія»; особливості організації і підготовки до ЗНО та ДПА з навчальної дисципліни «Історія України» у відповідності до встановлених державою вимог; продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної освіти; методичне забезпечення діагностики навчальних досягнень студентів з соціально-гуманітарних дисциплін; методичні аспекти роботи з обдарованими студентами; забезпечення інноваційності освітнього процесу: з досвіду роботи викладачів Добржанської І.М, Семенюка М.С.; участь викладачів комісії у профорієнтаційній роботі та формуванні позитивного іміджу коледжу; впровадження інформаційних технологій в процесі викладання навчальної дисципліни «Історія України».

В жовтні–листопаді 2020 року членами атестаційної комісії були відвідані відкриті заняття з навчальних дисциплін «Соціологія» та «Фізична культура» викладачів Андросової  Г.Д., Головачука С.М. в рамках проходження ними чергової  атестації.

Заслуговує на увагу впровадження у навчальний процес викладачами комісії особистісно-орієнтованого навчання та інформаційно-комунікативних технологій (Андросова Г.Д., Кучінік Р.В., Семенюк М.С.); інтерактивної і проектної технологій( Горожанська І.Є., Добржанська І.М., Головачук М.С.).

Узагальнення досвіду викладачів по застосуванню інноваційних, педагогічних технологій відбулося в ході: виступу Добржанської І.М на VІI Педагогічній конференції «Педагогічні новації: ідеї, проекти, досвід роботи» з доповіддю на тему: «Інноваційні технологій у формуванні навчальних компетенцій студентів під час вивчення історії України» (24.01.2020.); засідання циклової комісії на тему «Впровадження інформаційних технологій в  освітній процес. З досвіду роботи викладачів Добржанської І.М., Семенюка М.С.»; створення методичної розробоки: «Формування творчої особистості студента в умовах оновлення освітнього процесу» (Андросова Г.Д.).

У листопаді 2020 року викладач коледжу Семенюк М.С. здобув ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-1950-х років», як здобувач другої вищої освіти. Він же є лауреатом відзнаки імені Антона Кохановського у номінації «Краєзнавча розвідка року». 

З метою створення організаційно-педагогічної структури та  соціальної адаптації студентів 1-го курсу та підготовки до ЗНО та ДПА студентів 2-го курсу з навчальних дисциплін «Всесвітня історія» (Андросова Г.Д.), «Історія України» (Андросова Г.Д., Добржанська І.М.) у вересні-жовтні 2020 року проведені: вхідне діагностування та нарада зі студентами щодо усунення прогалин засвоєння програм шкільних курсів вищезгаданих дисциплін; аналіз результатів роботи був розглянутий на засіданні циклової комісії.

Протягом року продовжувалась робота по вдосконаленню електронних, методичних комплексів з дисциплін циклу (Кучінік Р.В., Семенюк М.С.) електронних навчальних посібників з навчальної дисципліни  «Історія України» (Андросова Г.Д.).

Важливе значення викладачі циклу надавали пошуково-дослідницькій роботі студентів, яка реалізовувалася в творчих проектах, фестивалях  відео–презентацій, збором духовної продукції на певні теми, як правило завершення роботи відбувалося у формі  студентських науково-практичних конференцій, занять–захистів студентської творчості, олімпіадах та турнірах-знань.

Основні завдання національно-патріотичного виховання студентів реалізовувалася  в особистісно-орієнтованому проекті: «Людина. Сім’я. Україна. Світ» (керівник Андросова Г.Д.).:

– до сторіччя Української революції 1917–1921 рр. в коледжі відбулися наступні заходи: історичні читання «Галерея історичних портретів діячів Української революції 1917-1921 рр.» (січень-травень 2020 року); усний журнал: «Герої Крут – сучасні паралі» (07.02.2020); студентська відео–конференція на тему: «Внутрішня та зовнішня політика Директорії». В ході цих заходів студенти вшанували традиції боротьби за незалежність та соборність України, військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності у формі Української Народної  Республіки, Української Держави і Західно-Української Народної Республіки;

– Онлайн-лекторіум «Book Science days. Весна 2020». Викладачі Андросова Г.Д., Добржанська І.М. та  студенти 1-го та 2-го курсів долучилися до прослухання лекцій: «Конфлікт пам’ятей: образ Другої світової війни в історичній уяві сучасних українців» кандидата історичних наук, асистента кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Назарія Христана; «Дворянство на Буковині в часи австрійського правління» наукового співробітника Центру Буковинознавства Катерини Валявської  (13-15.05.2020);

– «Вшанування пам’яті захисників України»: студенти коледжу взяли участь у конкурсі на кращу творчу роботу, реферат, доповідь, відео-презентацію.  В цих роботах вони  згадали героїв України різних історичних періодів, які віддали своє життя за цілісність та незалежність нашої Батьківщини: Українських Січових стрільців, борців за звільнення і незалежність України під час Другої світової війни, учасників російсько-української війни на сході. (6.10. 2020);

– до Дня Гідності і Свободи одного зі знакових свят у новітній історії України, студенти провели години історичної пам’яті та політичні діалоги.

Під гаслом: «Збережи пам’ять. Збережи правду» викладачі Андросова Г.Д., Добржанська І.М. провели години історичної правди, семінари, круглі столи, присвячені 87-річниці вшанування жертв Голодоморів в Україні. В процесі підготовки студенти використали дослідження істориків, спогади очевидців геноциду, матеріали книги Р. Конквеста «Жнива скорботи», твори художньої літератури, Електронний архів Голодомору, проект УІНП «Люди правди». Студентська молодь в рефератах, творчих роботах, есе «Страта голоду», «Чорна дошка пам’яті», «Голодомор 1932-1933 в Україні: очима істориків, мовою документів» розкрила різні аспекти геноциду українців, відтворила загальну картину цього злочину:  розкуркулення і колективізацію, виживання та людяності в нелюдський час, страждання та скорботу, страх та надію. Під час обговорення фрагментів відеофільмів, відео-презентацій застосовувалися інтерактивні методи навчання «Займи позицію», «Відкрита трибуна».

В грудні 2020 року викладач навчальної дисципліни «Правознавство» Кучінік Р.В. провів цикл заходів правової тематики, а саме: онлайн-квест з безпечного працевлаштування; участь у роботі ІX Всеукраїнської школи з фінансового та банківського права; конкурс есе до Міжнародного дня прав людини; онлайн–презентація результатів соціологічного опитування «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін 2016–2020»; студентська онлайн-олімпіада з навчальної дисципліни «Правознавство».

Слід відзначити діяльність краєзнавчого гуртка «ДИВОпошук»,  заснованого викладачем філософії, членом Національної спілки краєзнавців України Семенюком М. С.  З нагоди 80-річчя від дня заснування коледжу учасники гуртка за активну популяризацію історичного минулого рідного краю відзначені почесними грамотами та подяками Чернівецької міської ради, Національної спілки краєзнавців України, Науково-дослідного Центру буковинознавства ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівецького обласного краєзнавчого музею, Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівецької обласної універсальної бібліотеки ім. М. Івасюка, Чернівецької обласної бібліотеки для дітей і Товариства барона фон Гартенберга-Садагура.

Протягом 2020 року учасники гуртка та його керівник взяли участь у наступних заходах:24 лютого голова Студентської ради коледжу Алла Бордіянчук відвідала лекцію «Більше не таємно: як в Україні відкрили архіви ЧК-КҐБ», що була організована Українською академією лідерства; 11 грудня в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся захід «Андрій Мельник – голова ОУН (М) і борець за незалежність України», присвячений 130-й річниці від дня народження визначного політичного і державного діяча.

Проблема, над якою працювала циклова комісія обліково–фінансових дисциплін протягом 2020 року: «Цифровізація як ключовий тренд розвитку економічних і обліково-фінансових дисциплін в умовах дистанційного навчання». Вирішенню проблеми сприяли тематичні засідання «Дистанційне навчання. Реалії сьогодення» (Протокол № 3 від  30.03.20); «Погляд в майбутнє. Цифрова економіка»  (Протокол № 2 від  28.02.20).

Слід відзначити науково–методичну роботу викладачів циклу: створення поурочних мультимедійних презентацій з навчальних дисциплін циклу; підтримання навчального середовища викладача на Google Drive; «Застосування методу проектів для підсумкового контролю знань студентів  з курсу «Гроші та кредит»» (Гапей А.В.); створення хмарного навчального середовища в Google Classroom та розміщення в ньому навчально-методичного контенту (Душенко С.А.); навчально-методичний посібник «Інтерактивне інформаційно-законодавче забезпечення виробничої практики у територіальних органах Державної казначейської служби України» (Душенко С.А.); створення онлайн-курсу «Гроші та кредит» (Модуль ІІ. Кредит і банки») за допомогою сервісу Google Classroom (Гапей А. В.); «Бізнес-симуляції як елемент сучасної економічної освіти» (Душенко С.А.); електронні курси лекцій з дисциплін: «Економіка», «Страхові послуги»,  «Бюджетна система» (Потаніна А.Т.); «Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсових робіт в умовах дистанційного навчання»  (Махній Т.М.); «Методичні підходи до викладання лекції-інформації з використанням інтерактивного «прес-методу» в умовах дистанційного навчання»  (Лучик Г.М.); підготовка методичного семінару «Проблеми застосування аналітичних процедур у системі управління: «Адаптація міжнародних стандартів обліку операцій з поточними рахунками у банках»» (Лучик Г.М.).

Викладачі циклової комісії обліково–фінансових дисциплін провели протягом 2020 року показові заняття та інші заходи, робили це інноваційно, професійно, компетентно, продемонстрували широкі можливості дистанційного навчання: «Облік безготівкових розрахунків» («Бухоблік у комерційних банках», 30.10.20, Лучик Г.М.); «Державний борг: існування (не) можливе» («Фінанси», 07.11.20, Душенко С.А.); «Регулювання банківської діяльності та нагляд» («Банківські операції», 02.11.20, Чепишко А.О.), оnline-захист курсових робіт з використанням мультимедійних презентацій на платформі ZOOM  (Душенко С.А., Лучик Г.М., Махній Т.М., Чепишко А.О.); показові заходи до Всесвітнього Дня заощаджень та з підвищення фінансової грамотності.

Змістовну навчально–методичну роботу проводила циклова комісія загальнотехнічних дисциплін і технологій: презентація лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи стандартизації і управління якістю продукції», навчально-методичного посібника «Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Матеріалознавство», методичної розробки з навчальної практики на тему: «Обробка прорізної кишені в рамку», методичної розробки з навчальної дисципліни «Основи технології виробів» на тему: «Особливості обробки вузлів легкого асортименту», мультимедійних матеріалів для якісного забезпечення дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Матеріалознавство» до тем: «Конфекціювання текстильних матеріалів для виготовлення білизняних виробів», «Конфекціювання текстильних матеріалів для виготовлення суконь, блузок, сорочок», наскрізної програми практики і методичні рекомендації щодо її виконання та інші.

На засіданнях циклової комісії розглядалися питання: «Проблемні методи навчання – творчий багатогранний процес удосконалення і реалізації пізнавальної діяльності студентів», «Соціальне партнерство: інноваційні способи розвитку», «Інноваційні технології в системі освіти України», «Обмеження і недоліки компетентнісного підходу в освіті».

Обмін педагогічним досвідом в цикловій комісії загальнотехнічних дисциплін і технологій відбувався шляхом участі у VІІ Регіональній педагогічній конференції: «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи» (з доповіддю на тему: «Екологізація освіти – один із важливих чинників реалізації компетентнісного підходу в підготовці молодших спеціалістів» виступила Марія Біла), через презентацію творчих робіт і колекцій, виконаних студентами в процесі курсового проектування з навчальної дисципліни «Основи технології виробів», відкриті захисти курсових проектів з навчальних дисциплін «Основи технології виробів», «Матеріалознавство», презентації власних моделей відкритих занять.

Протягом звітного періоду циклова комісія природничо-математичних дисциплін брала участь у VII  Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з предметів циклу на платформі «На Урок. Весна 2020» і «На Урок. Зима 2020» (в результаті маємо: 1 переможця з фізики (викладач Юрценюк Н.С.),  1 переможця з хімії (викладач Буркут Б.Д.), 5 переможців з географії (викладач Генцар Б.В.)); студентській онлайн конференції з фізики «Експериментуй вдома» (викладач Юрценюк Н.С); онлайн-лекціях «Хімічна реакція», «Реалізація спадкової інформації» з нагоди Дня науки (викладач Буркут Б.Д.), онлайн-засіданні методичного об᾿єднання викладачів хімії, біології і екології закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області з темою: «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей студентів під час вивчення хімії» (викладач Буркут Б.Д.); відкритій онлайн лекції з біології «Атмосфера – повітряна ковдра планети та передумова життя на Землі» лектора Світлани Краковської, проведена в рамках безкоштовної програми Міністерства освіти і науки України з популяризації науки «Science Teens Platform» (викладач Буркут Б.Д.); VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з предметів циклу на платформі «На Урок. Осінь 2020» (в результаті маємо: 13 переможців з математики (викладачі Фоглінська Н.Б. та Волошин Г.А.), 11 переможців з біології та хімії (викладач Буркут Б.Д.), 8 переможців з географії (викладач Генцар Б.В.),  7 переможців з фізики (Юрценюк Н.С.),  1 переможця з інформатики (Манаїла О.В.)).

Викладачі циклу здійснювали змістовну науково–методичну роботу: виступ Буркут Б.Д. на VІІ Регіональній науково–практичній конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці молодших спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми» – до збірника науково-практичної конференції представлено доповідь на тему: «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей студентів під час вивчення хімії»; публікація Буркут Б.Д. на тему: «Хімічні процеси – невід’ємна частина життя» (в інформаційно-методичній газеті «Освіта Буковини» № 6 від 30.04.2020р.); конкурс «Фізика в експерименті» (викладач Юрценюк Н.С.); відео-проект «Географія рідного краю» (викладач Генцар Б.В.); математична вікторина «Математичний батл» (викладачі: Волошин Г.А., Фоглінська Н.Б.); круглий стіл в рамках заходів, присвячених Року математики, на тему «Внесок математиків у розвиток економіки» (викладачі: Волошин Г.А., Фоглінська Н.Б.).

Діяльність циклової комісії моделювання та конструювання одягу теж рясніє науково–методичними здобутками. Але, перш за все, слід відзначити змістовну роботу з популяризації коледжу не лише на освітянському просторі Буковини, але й усієї України. Так, протягом 2020 року пророблена змістовна робота з реконструкції костюмів різних національностей, які проживали на території Буковини. На створення костюмів знадобилося більше півроку: перегляд архівних фото, збір інформації в музейних фондах, вивчення літератури, альбомів мистецтва, консультації з істориками. Так виникла колекція, у якій німецький, єврейський, польський, циганський, вірменський, угорський національні костюми та костюм, характерний для старообрядників, можна бачити у постійній експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею «Від спільного коріння до спільного майбутнього».

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss