Підрозділи, що забезпечують навчальну діяльність

Витяг зі Статуту Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»

Пункт 1.11. Структурні підрозділи Коледжу

1.11.1.Структурні підрозділи утворюються наказом директора Коледжу на підставі рішення Педагогічної ради у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом. Їхній статус та функції визначаються Положеннями про відповідні структурні підрозділи.

1.11.2.Виходячи із завдань підвищення ефективності діяльності, раціоналізації управління, Коледж приймає рішення щодо створення, ліквідації, реорганізації, припинення діяльності структурних підрозділів, у необхідних випадках порушує питання про це перед Міністерством освіти і науки України.

1.11.3.Основними структурними підрозділами Коледжу є: відділення, предметні (циклові) комісії, навчально-методичний підрозділ.

1.11.3.1.Відділення – структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні та інші підрозділи. Відділення утворюються згідно з рішенням Педагогічної ради Коледжу, якщо на ньому навчається не менше150 студентів.

У Коледжі створені економічне та технологічне відділення, якими об’єднані академічні групи денної та заочної форм навчання. Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. Завідуючий відділенням забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів і відповідає за якість підготовки фахівців на відділенні.

1.11.3.2.Предметна (циклова) комісія – структурний підрозділ, що провадить освітню та методичну діяльність з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісіястворюється згідно з рішенням директора Коледжу за умови, що до її складу входить не менше трьох педагогічних працівників. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік.

1.11.3.3.Навчально-методичний підрозділ – структурний підрозділ Коледжу, який здійснює планування й управління навчальною і навчально-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також автоматизований супровід освітніх програм і електронний документообіг.

1.11.4. До інших структурних підрозділів, які функціонують для забезпечення освітнього процесу, виховної роботи, організації практики, проведення фінансово-господарської діяльності, створення необхідних умов праці та побуту в Коледжі, належать: навчально-виробнича майстерня, навчальна лабораторія, бібліотека, підрозділ по роботі з кадрами, бухгалтерська служба, архів, господарський підрозділ, гуртожиток.

1.11.5.Коледж може створювати підрозділи, що надають платні освітні послуги відповідно до законодавства. Такі підрозділи підпорядковуються безпосередньо директорові Коледжу, який призначає керівника підрозділу.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38