Загальна інформація

Освітня діяльність Фахового коледжу за ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здійснюється на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої відповідно до законодавства.

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться Фаховим коледжем і започаткована до набрання чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту», продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею диплома встановленого зразка для молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться відповідно до підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту».

 Фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами згідно з отриманими ліцензіями і сертифікатами.

Фаховий коледж є самостійним, незалежним і відповідальним у прийнятті рішень щодо розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законодавством, що становить зміст його автономії та самоврядування.

Діяльність Фахового коледжу проводиться на принципах:

  • автономії та самоврядування;
  • поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;
  • розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить Фаховий коледж, органів управління Фахового коледжу та його структурних підрозділів;
  • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Фаховий коледж є юридичною особою публічного права, що заснований на державній власності, здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Фаховий коледж має самостійний баланс і кошторис, рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України та поточні рахунки в банку, печатку і штамп з власним найменуванням, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді, може запроваджувати власну символіку та атрибутику.   

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38