Практична підготовка

Практика студентів коледжу є невід’ємною складовою освітньо–професійної програми підготовки молодшого спеціаліста. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. В коледжі практичне навчання студентів реалізується через лабораторно-практичні заняття, навчальні та виробничі (технологічні) практики. Практична підготовка спрямована на те, щоб максимально пов’язати навчальний процес із реаліями розвитку сучасної економіки.

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Видами практики студентів коледжу залежно від конкретної спеціальності є: навчальна, виробнича (технологічна, переддипломна). Види та обсяг практик визначаються стандартами вищої освіти за спеціальностями освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відображаються у навчальних планах.

Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, а також оволодіння відповідною робітничою професією, що відповідає фаху навчання. Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально–виробничих майстернях, а також в організаціях, на підприємствах відповідного профілю на основі договорів.

Метою виробничої (технологічної) практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових проектів (робіт), підвищення розряду робітничої професії, одержаної в період навчальної практики або придбання нової робітничої професії із передбачених навчальним планом.

Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування або складання державних екзаменів.

Зміст практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом спеціальності відповідно до освітньо–професійної програми підготовки молодшого спеціаліста і затверджується директором коледжу.

Угода на проведення практики

Щоденник практики (на друк)

Титульний аркуш звіту

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss