Про коледж

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами України та цим Статутом.

Основними напрямами діяльності Фахового коледжу є:

  • організація на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за обраними ними освітньо-професійними програмами (спеціальностями); освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за обраними ними освітньо-професійними програмами (спеціальностями); здобуття повної загальної середньої освіти;
  • підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями за кошти фізичних та юридичних осіб висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб підприємств і організацій у фахівцях фінансово-економічної діяльності, легкої промисловості та інших галузей народного господарства;
  • атестація педагогічних кадрів;
  • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
  • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
  • надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства;
  • здійснення зовнішніх зв’язків.

Основною метою діяльності Фахового коледжу є підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі базової та повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, створення навчально-методичних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами фахової передвищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях, створення необхідних умов для здобуття освіти особами з особливими потребами.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss