Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та технологій

Орієнтуючись на концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та інтеграції її в європейський освітній простір циклова комісія загальнотехнічних дисциплін і технологій працює над реалізацією в освітньому процесі  інноваційних технологій, розвитку педагогічної майстерності і покращення якісних показників навчальних досягнень студентів.

Особливу увагу викладачі циклової комісії приділяють сучасним інформаційним технологіям, їх можливостям для вдосконалення професійних умінь і навичок майбутні фахівців. В реаліях сьогодення викладачі перебудовують свою педагогічну діяльність від традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій, опираючись на Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні.

В своїй роботі використовують комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створюють за допомогою сучасних комунікацій інформаційне середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування. Це дає можливість реалізувати основні напрямки діяльності циклової комісії:

 • компетентнісний підхід до якісної підготовки фахівців в контексті сучасних вимог ринку праці;

 • проектні технології: їх практична, теоретична і пізнавальна значущість;

 • реалізація принципів гуманізації освіти в системі “викладач-студент” на засадах толерантності.

 • розвиток технології ососбистісно-орієнтованої фахової освіти для внутрішнього саморозвитку і самовдосконалення студентів;

 • реалізація концепції ступеневої освіти черезпризму спільних професіно-зорієнтованих навчально-методичних проектів в сстемі “ПТУ – коледж”;

 • використання технологій інтегрованого навчання при викладанні фахових дисциплін;

 • запровадження в навчальний процес сучасних технологій виготовлення і оздоблення швейних виробів.

 • удосконалення якості курсового та дипломного проектування з метою розширення практичної значимості тем дипломних проектів і раціональної організації самостійної роботи студентів;

 • залучення творчо обдарованої молоді до виконання творчих робіт, проектів пошукового і прикладного спрямування;

 • діагностика навчальних досягнень студентів.

В період дистанційного та змішаного навчання викладачі використовують платформи Google Classroom, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, Viber, Zoom, Meet, що дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Для оцінювання знань студентів використовують різні програмні середовища, зокрема «Naurok.com.ua», створюючи багаторівневі тести. Для якісного засвоювання студентами  навчального матеріалу викладачами фахових  створено мультимедійні презентації з використанням відео та фотоматеріалів, якими супроводжується кожне лекційне заняття.

Майстрами виробничого навчання формується архів відео презентацій з демонстрацією сучасних робочих прийомів з обробки, виготовлення та оздоблення одягу; проектування нових комплектів лекал для сучасного молодіжного одягу; активне практикування нового виду примірок «примірки онлайн», підготовка та проведення фото звітів на завершальному етапі виконання програми навчальної практики.

Дистанційне і змішане навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості до творчого самовираження. Саме в такому режимі студенти реалізовують свій творчий потенціал в проекті «Креативна економія», виготовляючи різні швейні вироби із відходів від розкрою, в процесі виконання програми навчальної практики і передають їх для благодійних акцій.

Склад циклової комісії:

 • Біла М.М., голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Матеріалознавство»);

 • Грижук М.І., спеціаліст першої категорії («Основи технології виробів», «Устаткування для виготовлення виробів»);

 • Дроник В.Є., майстер виробничого навчання першої категорії («Навчальна практика»);

 • Єремеску Л.В, спеціаліст вищої категорії («Основи технології виробів», «Устаткування для виготовлення виробів», «Особливості технології виготовлення виробів з різних матеріалів»);

 • Куса О.Б., спеціаліст вищої категорії («Матеріалознавство», «Основи стандартизації і управління якістю продукції», «Статистика»);

 • Нестеренко І.Н., майстер виробничого навчання першої категорії («Навчальна практика»);

 • Пекарський М. І., Заслужений працівник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності»);

 • Шпортан А.В., майстер виробничого навчання («Навчальна практика»).

Значну увагу викладачі циклу приділяють розвитку креативних здібностей студентів, залучаючи їх до реалізації різних професійних і мистецьких проектів : «Творчість та інновації в системі професійної підготовки фахівців», «Сходинки професійного зростання»;  «Модний проект» тощо, виконання нетипових курсових і дипломних проектів, професійних конкурсів. Всі заходи і напрямки роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін і технологій спрямованіі на підготовку і виховання конкурентоспроможного фахівця, удосконалення професіоналізму викладачів, прагнення до співробітництва і самоствердження і високий рівень комунікації з колегами на благо розвитку і збереження престижного іміджу закладу освіти.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss