Публічна інформація

Загальна інформація

Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово та в інший спосіб, Верховна Рада України 13 січня 2011 року прийняла Закон України “Про доступ до публічної інформації” (надалі – Закон), який набрав чинності 10 травня 2011 року. Основною метою цього Закону є визначення порядку здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Одна з вкрай важливих речей, яка передбачена п.5 ч.2 ст.6 Закону, це те, що не може бути обмежено доступ до публічної інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпоряджання державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Крім того, згідно з ч.2 ст.19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Відповідно до ч.2 ст.22 Закону відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Важливим є те, що заклади освіти самі по собі не є розпорядниками публічної інформації. Лише якщо їм були делеговані владні повноваження відповідними суб’єктами згідно із законом або якщо вони отримують фінансування з Державного або місцевого бюджету, то вони є розпорядниками в частині відповідної інформації (про виконання делегованих обов’язків або щодо використання бюджетних коштів).

Таким чином, наприклад, заклади освіти, які є бюджетними установами (тобто утримуються за рахунок бюджету), але які не виконують делеговані владні повноваження, є розпорядниками лише в частині інформації про використання бюджетних коштів.

Розпорядниками, що виконують делеговані повноваження, зокрема, є вищі навчальні заклади, яким державні органи управління освітою делегували свої окремі повноваження (ст. 46 Закону України “Про освіту”).

Частина третя статті 13 Закону передбачає, що на розпорядників інформації, які не є суб’єктами владних повноважень, поширюються вимоги Закону лише щодо оприлюднення та надання інформації за запитами. Інші обов’язки розпорядників інформації, визначені в статті 14 Закону, на них не поширюються.

Таким чином, як наголошується в Науково-практичному коментарі до Закону України “Про доступ до публічної інформації” за загальною редакцією Д. Котляр, ці розпорядники не зобов’язані:

  • вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

  • вести облік запитів на інформацію;

  • визначати місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями;

  • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про доступ до публічної інформації” на офіційному веб-сайті коледжу з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів, розміщено відповідні форми запитів, що містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

forma1: Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб

forma2: Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб

 

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Чернівецьким фаховим коледжем технологій та дизайну здійснюється у відповідь на інформаційний запит у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Для оформлення інформаційного запиту необхідно звернутися

  • письмово: 58001, м. Чернівці, вул. Євгена Гребінки, 16 (на конверті вказувати «Публічна інформація»),

  • електронна пошта: collegeofdesign.cv@gmail.com

  • тел./факс 0372 573-409

 

Строки розгляду звернень громадян:

1. Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи від дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

2. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у строк, що не перевищує одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання не можна, встановлюється необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особу, яка подала звернення. Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

3. Керівник структурного підрозділу Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, визначений головним виконавцем, забезпечує неупереджений, всебічний розгляд звернень у визначені строки, перевірку викладених в них фактів. Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття рішення, виконавцем вживаються заходи для отримання додаткової інформації.

4. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, таке звернення відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення коледжем, воно в той самий строк (п’ять днів) повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5. Повідомлення щодо прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» надсилається у строк, визначений статтею 20 цього Закону.

6. Відповіді на пропозиції, заяви і скарги громадян, що надійшли від вищих органів державної влади, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів влади місцевого рівня, редакцій газет, журналів, тощо підписує директор коледжу.

7. Відповіді надаються у письмовій, усній та електронній формах.

8. Пропозиції, заяви, скарги вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів, і дано вичерпні відповіді, що відповідають чинному законодавству.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38