Репортажі з відкритих занять

Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

 

2017/2018 навчальний рік

4 грудня викладач інформатики Олеся Михайлівна Манаїла провела показове заняття на тему: «Основи створення комп’ютерних публікацій засобами МS Publisher». Тема подана за планом, Олеся Михайлівна вільно володіє нею, майстерно і цікаво подала матеріал. Навчальний  матеріал структурно організований, заняття почалося актуалізацією опорних знань. Основною метою проведеного заняття було досягнення студентами понятійного рівня знань: оволодіння поняттями, означеннями, новою термінологією (публікації, макети, типи макетів комп’ютерних публікацій, їх елементи, призначення окремих файлів, команд, кнопок панелі інструментів, написів, посилань і т.п.). Сприйняття студентами нового матеріалу було посилено візуалізацією можливостей програми Microsoft Office Publisher для створення комп’ютерної публікації. Для формування вмінь з даної теми, викладач організувала роботу студентів за комп’ютерами. Під час виконання практичних завдань виступала у ролі консультанта, порадника. Завдання, запропоновані викладачем, пов’язані з життям та забезпечать формування в студентів вмінь та навичок потрібних в майбутньому. Підбиваючи підсумки, члени атестаційної комісії відзначили, що викладач досягнув поставленої мети. Манаїла О. М. реалізує загально дидактичні принципи у своїй діяльності, хоча в майбутньому потрібно використовувати більш різноманітні методи навчання, залучати всіх студентів до активної навчальної діяльності. Щодо викладу навчального матеріалу можна відзначити високий рівень викладача володіння матеріалом та вміння працювати з комп’ютерною технікою.

DSC_0074     DSC_0100     DSC_0112     DSC_0101

«Істина відкривається лиш тим, хто її шукає» – такими словами відомого хіміка Дмитра Івановича Менделєєва розпочала показове заняття з хімії на тему «Нітратна та ортофосфатна кислоти. Нітрати та ортофосфати» викладач Буркут Божена Дем’янівна. Навчально-методичне забезпечення заняття (опорні конспекти, роздатковий матеріал, мультимедійна апаратура, експериментальне обладнання, хімічні реактиви і ін.) дозволили ефективно виконати дидактичний супровід, комп’ютерну підтримку та ілюстративно–демонстраційну складову заняття. Зазначені засоби в значній мірі допомагали концентрувати увагу, збуджувати інтерес до хімічних явищ і процесів протягом всього заняття. Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході до вивчення нового матеріалу, що сприяло розширенню кругозору студентів, формуванню інтересу до хімії, розвитку самостійності. Слід відзначити науковість змісту теми, його доступність для студентів; члени атестаційної комісії звернули увагу на методичну обробку змісту навчального матеріалу. Особливу увагу викладач приділила використанню на занятті елементів проблемного навчання, а також хімічного експерименту, відзначаючи правильність його технічної та методичної обробки, дотримання правил техніки безпеки. Заняття досягло мети за змістом, вимогами та результатом: носить новаторський характер, відповідає дидактичним цілям, має чітку професійну спрямованість та високий рівень пізнавальної активності студентів.

DSC_0072     DSC_0080     DSC_0117     DSC_0133

16 листопада 2017 року викладач фізики Наталія Сидорівна Юрценюк провела показове заняття на тему: «Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Рівняння стану. Газові закони» в групі 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». На етапі актуалізації і корекції опорних понять та уявлень стимулом до включення всіх студентів в навчальну діяльність стала форма перевірки знань у вигляді фізичного диктанту. Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач на різних етапах заняття підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою. Для формування нових знань з фізики на занятті використаний мультимедійний супровід, який виконував роль наочного матеріалу. Для підвищення інтересу студентів до навчального матеріалу використано метод демонстрації відповідних дослідів фізичних явищ. Самостійна пізнавальна діяльність студентів на занятті забезпечувалася в процесі співпраці викладача та студентів. Втілена на практиці модель заняття з використанням різних педагогічних технологій сприяла успішному його проведенню. Після обговорення, члени атестаційної комісії висловили зауваження та надали відповідні рекомендації викладачу Юрценюк Н. Б.

DSC_0088     DSC_0139     DSC_0125     DSC_0132

 

2016/2017 навчальний рік

«Як парость виноградної лози, плекайте мову…» – такими словами відомого українського поета Максима Рильського розпочала сьогодні показове заняття з української мови викладач коледжу Марія Маноліївна Смутняк. Марія Маноліївна вдало і вмотивовано обрала тип заняття — комбіноване. Реалізована структура заняття відповідала його типу, а тема – “Особливості відмінювання закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини” якраз і вимагала вирішення різних завдань: і перевірку якостей знань, умінь і навичок студентів, і вивчення нового матеріалу, і формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Мелодійна, різнотональна та правильна мова викладача створила позитивний емоційний фон на занятті, налатувавши студентів на якісне засвоєння нового матеріалу. Марія Маноліївна яскраво продемонструвала свою високу педагогічну та методичну майстерність, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду і багатогранність культури спілкування.

dsc_0006     dsc_0022     dsc_0039     dsc_0028

 

8 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача англійської мови Ірини Василівни Гнатюк на тему «Здорове харчування». Заняття проведено у формі мовного практикуму з використанням методу критичного мислення, чіткої методики роботи з лексичним матеріалом, вдало подано мотивацію пізнавальної діяльності студентів. Ірина Василівна вміло передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Заняття з англійської мови мало інноваційний характер завдяки використанню новітніх технологій навчання, спрямованих на формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Заняття містило багато різноманітних форм та методів роботи, що сприяло успішному досягненню мети заняття: мозковий штурм, аудіювання з використанням тематичного відеоролику, роботу з мультимедійними презентаціями, тематичний тестовий контроль. Студенти вільно оперували лексичним та граматичним матеріалом і проявляли значний інтерес до вивчення мови. Слід відмітити і особистісні якості Ірини Василівни, а саме – послідовність, доброзичливість, чуйність, а також дружню атмосферу та тісний інтерактивний звˈязок викладача і студентів, що позитивно відзначилось на результатах роботи.

dsc_0002     dsc_0001     dsc_0007     dsc_0012

 

«Що саме ти не вивчив би, – ти навчаєшся для себе» (Гай Петроній). Саме під таким девізом 9 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача математики, кандидата фізико-математичних наук Волошин Галини Аркадіївни на тему «Тригонометричні функції числового аргументу. Обчислення тригонометричних виразів». Вивчення нового матеріалу на занятті відбувалось із активним використанням мультимедійного супроводу всіх його етапів. У позитивній і творчій атмосфері заняття Галина Аркадіївна активізовувала постійну зацікавленість і пізнавальну діяльність студентів, демонструвала оптимальну взаємодію із ними у вигляді інтерактивної роботи. Практичні пояснення викладача із використанням інтегрованих міжпредметних зв’язків, мультимедійних наочностей, сучасної математичної термінології, з доповненнями, наприклад, «Тригонометрія в долоні», «Цікаво знати» сприяли результативності досягнення передбаченої мети заняття: вивчення значення тригонометричних функцій кутів; перетворення та обчислення тригонометричних виразів; розвитку професійної компетентності студентів. Підтвердженням виконання завдань і вимог даного заняття стали продемонстровані вміння студентів у знаходженні значень заданих їм виразів на етапі закріплення знань і підведення підсумків вивченого матеріалу. Навчальне заняття проведено Галиною Аркадіївною на високому навчально-методичному рівні з логічним використанням методів компетентно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу та різноманітних технологій творчої педагогічної діяльності.

dsc_0008     dsc_0013     dsc_0018     dsc_0025

 

15 листопада 2016 року викладач фінансового обліку Наталка Іванівна Кучінік презентувала сучасне, якісне та педагогічно досконале показове заняття на тему: «Допомога з тимчасової втрати працездатності». На занятті було розглянуто актуальні питання нарахування з різних видів тимчасової непрацездатності, підстав їх оплати та документальне оформлення. Заняття побудовано і проведено методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. На базі бухгалтерської програми «Парус» Наталкою Іванівною продемонстровано нарахування та облік лікарняних і декретних виплат. Чітка організація, вміле подання нового матеріалу, алгоритму практичних завдань, висока етична культура мовлення і поведінки створили заняття, презентоване Наталкою Іванівною, наповненим навчальним, виховним і розвивальним змістом. Продемонстроване заняття підтвердило професійність та високий рівень педагогічної майстерності викладача Кучінік Наталки Іванівни, яка володіє широким спектром стратегій навчання і вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

dsc_0023     dsc_0026     dsc_0031     dsc_0036

 

15 листопада 2016 року викладачем психології Горожанською Іриною Євгеніївною було проведене показове заняття з психології «Емоції та почуття. Види емоційних станів». Вивчення нового матеріалу відбувалось у формі проблемної лекції з використанням мультимедіа. Мету заняття, яка полягала у формуванні розуміння студентами понять «емоція», «почуття», «емоційні стани», ознайомленні з видами емоцій та емоційних станів і їхнім перебігом, формуванні вміння визначати емоції та емоційні стани, визначати влив емоцій і почуттів на здоров’я людини, було повністю досягнуто. Заняття було яскраво оформлено різноманітними видами наочності та роздатковим матеріалом. Поєднання теоретичного матеріалу з практичним було представлено достатньо. Структуру заняття було чітко дотримано. Манера проведення лекції у Ірини Євгеніївни була невимушена, захоплююча, жива, в ході лекції викладачем були використані новітні досягнення і дослідження в галузі психології. На занятті панувала атмосфера доброзичливості, зацікавленості, невимушеності.

dsc_0056     dsc_0060     dsc_0074     dsc_0077

 

18 листопада майстер виробничого навчання Нестеренко Ірина Никифорівна продемонструвала прийоми та методи обробки вшивних рукавів в процесі проведення показового заняття з навчальної практики.Практичну частину заняття Ірина Никифорівна доцільно розпочала із вступного інструктажу, на якому намагалась максимально підготувати студентів до практичної роботи. Майстер виробничого навчання звернула значну увагу на зв’язок теорії з практикою, що само собою передбачало систематичне і послідовне засвоєння прийомів та методів обробки на основі теоретичних знань. Ірина Никифорівна показала методи та засоби обробки рукавів в повному обсязі, продемонструвала окремі прийоми ВТО рукавів, зупиняючись на найбільш характерних моментах та ретельно демонструючи засоби їх виконання. У ході виконання навчальних вправ відбувалось закріплення набутих студентами вмінь, формування професійних навичок темпу роботи, продуктивності, рівня самоконтролю. Показове заняття, проведене Нестеренко Іриною Никифорівною, характеризується цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання та студентів.

dsc_0242     dsc_0255     dsc_0260     dsc_0279

 

23 листопада викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук Наталія Петрівна Стахова презентувала лекційне заняття на тему «Персонал підприємства. Кадрова політика». Виклад матеріалу відбувався дедуктивним методом. Лекція була проведена у формі мультимедійної презентації, що характеризувалася глибиною інформативності та високим рівнем науковості. В ході заняття було визначено принципи класифікації персоналу підприємства, обґрунтовано показники, що визначають чисельність окремих категорій працівників підприємства, розглянуто найефективніші методи оцінки персоналу на основі передового досвіду зарубіжних країн. Увагу студентів Наталія Петрівна зосередила на думці, що персонал підприємства є одним із ключових факторів будь-якого виробництва, саме тому їм необхідно знати та вміти використовувати сучасні методи роботи із персоналом за відповідним напрямком фахової діяльності. До участі в лекції була запрошена Марія Сергіївна Кобелева, заступник директора, начальник відділу надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Марія Сергіївна детально проаналізувала стан ринку праці в Чернівецькій області та озвучила перелік найбільш затребуваних професій. Також фахівець вела активний діалог зі студентами про трудові відносини роботодавця та працівника. Наталія Петрівна продемонструвала високий науковий і професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури та ерудиції.

dsc_0041     dsc_0058     dsc_0059     img_7146

 

30 листопада викладач географії, кандидат географічних наук Іван Іванович Костащук на базі групи 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» провів показове заняття на тему «Країни Азії», в якому використав окремі інтерактивні методи навчання, зокрема у формі роботи в групах, фотовікторини тощо. Заняття розпочалося з перевірки залишкових знань попередньої теми «Країни Європи» у формі тестового завдання. Під час заняття студенти дізналися про: географічне розташування Азії; природні умови, ресурси регіону та про їх вплив на спеціалізацію інших країн; особливості перебігу демографічних процесів і формування ринку праці в країнах Азії; розвиток господарського комплексу та спеціалізацію даних регіонів; економічні відносини країн Азії з Україною та іншими країнами світу та цікаві факти про її природу, населення й господарство. Крім того, викладач Іван Іванович Костащук запросив колег із коледжів і технікумів нашої області взяти участь у майстер-класі «Інноваційні технології викладання географії: за і проти». Учасники заходу розподілися на чотири команди і отримали завдання у «чарівних наукових конвертах». Далі, всі присутні на основі власного педагогічного досвіду обґрунтували як позитивні, так і негативні наслідки впровадження нестандартних типів занять, інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання та науково-дослідницької роботи. Завершилося засідання обласного методичного об’єднання жвавим обговоренням у формі круглого столу.

dsc_0047     dsc_0079     dsc_0092     dsc_0100

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

echo'
tarafsiz haber porno izle
';