Репортажі з відкритих занять

Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

 

2023/2024 навчальний рік

Викладач економічних дисциплін Сергій Котельбан провів показове практичне заняття у формі інтелектуальної гри «Брейн-ринг» з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Форми та системи оплати праці» в академічній групі 2–072. Така форма проведення заняття допомогла активізувати пізнавальну діяльність студентів, удосконалити навички співпраці, спілкування; розвивати творче мислення, ерудицію, аналітичні та комунікативні здібності студентів. Студенти вчилися приймати рішення в критичних ситуаціях та швидко вирішувати завдання. Всі практичні задачі конкурсу були розраховані на поглиблене вивчення та закріплення знань з розрахунку форм та систем оплати праці. Атестаційна комісія відмітила, що Сергій Котельбан має високий рівень володіння матеріалом і провів ґрунтовну підготовку до заняття, яке пройшло в легкій, невимушеній атмосфері.

          

Викладач основ конструювання виробів Тетяна Червінська провела показове лекційне заняття з елементами традиційного репродуктивного методу на тему: «Особливості побудови типових конструкцій пальто з рукавами комбінованого покрою» зі студентами другого курсу. Під час проведення заняття викладач продемонструвала продуктивну групову та індивідуальну взаємодію зі студентами на кожному етапі викладення нового матеріалу та виконання побудов технічних креслень. Тетяна Володимирівна дуже влучно продемонструвала те, що конструювання одягу поєднує в собі художні вміння, знання композиції ліній і кольору, та високу інженерну точність. За допомогою поетапності побудов, інформації поданої у вигляді структур і таблиць, порівняльних характеристик об’єктів проєктування, викладач розвиває технічні вміння студентів, цілісну уяву конструкторського завдання та поетапність його виконання. Пояснюючи конструктивні прийоми опираючись на знання з дисциплін «Матеріалознавство», «Основи технології виробів», «Художнє проєктування виробів» викладач мотивувала студентів до міждисциплінарного цілісного професійного мислення. Розповідаючи про актуальність теми та підводячи підсумки заняття Тетяна Червінська звертала увагу на практичність засвоєного матеріалу в майбутній професії та особливості забезпечення конкурентоспроможності проєктованих моделей. Членами атестаційної комісії відзначено високий рівень підготовки до заняття, зокрема, якість та структуру методичної розробки, наявність виготовлених модельних макетів виробу відповідно теми, естетику мультимедійної презентації та оформлення аудиторії в цілому.

           

31 жовтня 2023 року викладач іноземних мов Крістіна Зикова провела показове заняття з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» на тему «Пошук роботи за фахом» для студентів другого курсу економічного відділення спеціальності «Облік і оподаткування». Тематика заняття відповідала ключовим потребам майбутнього фахівця, адже працевлаштування є важливим аспектом професійного становлення особистості. Доцільність форм і методів організації навчальної діяльності сприяла досягненню поставлених цілей і завдань заняття, а саме: формуванню професійно орієнтованої комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування та нетворкінгу, набуття навичок бізнес комунікації. Структура і зміст заняття були побудовані за принципом новизни та доступності, що сприяло зростанню навчальної мотивації та пізнавального інтересу студентів. Використання технологій кооперативного навчання, реалізація міжпредметних зв’язків методом предметно-мовного інтегрованого навчання дозволили досягнути впевненого рівня взаємодії зі студентами та отримати позитивний зворотній звʼязок.
Членами атестаційної комісії відзначено високий рівень підготовки до заняття, зокрема, якість та структуру методичної розробки, наявність дидактичних матеріалів і змістовність мультимедійної презентації.
 
     
 
Викладач фізичного виховання Олександр Помогаєв провів показове заняття «Кругове тренування за протоколом «Табата» з використанням різноманітного інвентарю» зі студентами другого курсу. Заняття відбулося у рамках засідання методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області. Заняття відповідало змісту робочої програми, методи і прийоми навчання – поставленим завданням. Усі його етапи були проведені послідовно. На кожному з них викладач чітко і переконливо здійснював постановку навчальних завдань; поєднував індивідуальну, групову та фронтальну форми роботи, чергував різноманітні види фізичної діяльності студентів. Під час проведення заняття панував позитивний психологічний клімат, були забезпеченні організованість і активність студентів. Намічений план роботи був повністю зреалізований завдяки чіткому дотриманню навчальної, розвивальної та виховної мети. Заняття сприяло фізичному вихованню студентів в першу чергу, як громадянина, фахівця, а також високоморальної, інтелігентної та конкурентоздатної особистості.
Атестаційна комісія відзначила фахову компетентність та ріст педагогічної майстерності викладача фізичного виховання Олександра Помогаєва, який атестується вперше.
 
       
 
6 жовтня 2023 року майстер виробничого навчання Віра Дроник провела показове заняття з навчальної практики на тему «Зʼєднання коміра з горловиною у жіночому пальто» зі студентами третього курсу. Заняття пройшло за сучасною інтерактивною методикою з використанням різних форм роботи. Віра Дроник доцільно поєднала мультимедійні технології навчання з відеорядом послідовності вшивання коміру в горловину та практичну демонстрацію технологічних прийомів із детальним коментарем виконання операцій. Така організація заняття дозволила майстру підняти навчальний інтерес, зробити процес навчання більш технологічним і результативним. Використовуючи методику інтерактивного навчання, майстер виробничого навчання прагнула зробити студентів субʼєктами навчання, коли кожен відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує у студентів внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до встановлення зв’язку між новими та вже отриманими знаннями, до застосовування їх на практиці. Атестаційна комісія відзначила педагогічну майстерність майстра виробничого навчання, високий рівень володіння педагогічними і технологічними прийомами

       

 

2022/2023 навчальний рік

6 жовтня 2022 року в Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну викладач Божена Буркут презентувала показове заняття з навчальної дисципліни «Хімія» в групі першого курсу на тему: «Спирти. Насичені одноатомні. Поняття про багатоатомні спирти». Заняття проходило у формі лекції з елементами бесіди та супроводжувалось мультимедійною презентацією, демонстраційними і віртуальними дослідами з вирішенням проблемних питань, ситуаційних завдань. Метою заняття було поглибити знання студентів про спирти, як оксигеновмісні сполуки, розкрити поняття функціональної групи (на прикладі групи – ОН) її значення, удосконалити вміння у написанні структурних формул ізомерів відповідно до номенклатури спиртів, розкрити вплив водневого звʼязку на формування фізичних властивостей спиртів; формувати основи культури спілкування, здоровʼязберігаючу компетентність, удосконалювати вміння і навички проведення хімічного експерименту, пов’язати знання про будову речовин з їх властивостями, надихати студентів до самостійної науково–дослідницької роботи. Божена Дем’янівна вміло поєднувала словесні, наочні й практичні методи і прийоми навчання, активно спонукала студентів до самостійної, індивідуальної, пошукової та творчої роботи. Для актуалізації знань викладач використала бліцопитування, хімічний диктант «Хімічні перегони», що позитивно сприяло закріпленню попередньо вивчених тем та стало підґрунтям для удосконалення знань із даної теми. За допомогою вправи «Дизайнер» студенти спільно вивели загальну формулу гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів та дали визначення поняттю цих сполук. У підсумку проведеної викладачем на занятті роботи, студенти удосконалили свої знання про хімічний склад, будову молекул, фізичні та хімічні властивості насичених одноатомних спиртів, практичне значення цих сполук, навички складати формули насичених одноатомних спиртів, рівняння реакцій, експериментально ідентифікувати гідроксильну групу -ОН, з’ясували широке практичне застосування спиртів, важливу біологічну роль в життєдіяльності організмів, людей та природі. В реалізованій на практиці моделі заняття показано активну участь студентів у вивченні навчальної дисципліни. Продемонстроване Боженою Дем’янівною навчальне заняття відбулось на високому навчально–методичному рівні з активним використанням сучасних методів організації освітнього процесу та різноманітних технологій педагогічної діяльності.

7 жовтня 2022 року Ольга Віхрова презентувала показове заняття з дисципліни «Основи технології виробів» у групі студентів третього курсу (3–182Б). Лекція на тему «Особливості обробки різних видів кишень у верхньому одязі» супроводжувалась змістовною презентацією із активним використанням функцій інтерактивної дошки. На слайдах були представлені складальні схеми прорізних кишень та QR-коди з покликання на відео процесу технологічної послідовності обробки даних вузлів верхнього одягу. Ольга Олександрівна також ознайомила присутніх з історією виникнення кишень, представивши це у відеоролику, змонтованому у редакторі Inshot, з видами кишень та їх характеристикою для виготовлення верхнього одягу, особливу увагу приділила прорізним кишеням. Для закріплення нового матеріалу викладач запропонувала студентам створити чотири групи технологів, які за відповідним завданням, із представлених зразків деталей крою прорізних кишень підібрали весь пакет необхідних деталей. Також, наприкінці пари, за допомогою навчальної платформи Kahoot було проведено перевірку знань студентів у формі онлайн–тестування. Ольга Олександрівна яскраво продемонструвала свою високу педагогічну та методичну майстерність, володіння програмовим матеріалом, методикою формування основних понять і ведення заняття, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду, дотримання педагогічного такту та етики.

18 жовтня в Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну Наталія Дручук провела показове заняття з дисципліни «Українська мова» зі студентами першого курсу (група 1-182Б). Заняття проходило під девізом: «Мово моя, душа голосна України!» (слова В. Сосюри). Під час комбінованого практичного заняття на тему «Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів» було поглиблено та розширено знання студентів про лексичні та фразеологічні мовні елементи. Викладач уміло формувала навички студентів аналізувати, знаходити в тексті і доречно використовувати у мовленні пароніми. Перед презентацією нової теми Наталія Василівна наголосила на дотриманні мовних норм як важливої складової культури мовлення. Усе повторення було підкріплено слайдами. Для хорошого настрою викладач розпочала заняття з кумедної сценки у київському супермаркеті, де двоє студентів вели діалог із порушенням лексичної норми. Студенти вміло знайшли помилку і виправили її. Доречним було й читання напам’ять уривку з вірша «Мова» М. Рильського. Це свідчить про те, що на попередніх заняттях викладач приділяв увагу значенню вивчення української мови. Відчувались міжпредметні зв’язки із заняттями української літератури. Під час заняття Наталія Василівна вміло застосовувала елементи діалогу, як наслідок, студенти були активними і співпрацювали разом із викладачем. Окремі моменти заняття, типу, лекції, студенти успішно конспектували за викладачем, виконували практичні завдання з кожного розділу теми: знаходили фразеологічні синоніми, антоніми, наводили приклад паронімів. Під час літературної хвилинки студенти знаходили у віршах українських ліриків лексичні синоніми. Заняття було цікаве, бо під час його проведення були використані різні форми досягнення знань. Цікаво пройшли такі етапи: гра «Я редактор», індивідуальна робота з картками, бесіда зі студентами, під час якої викладач звертала увагу на складні випадки вживання антонімів, синонімів, паронімів. Під час виконання творчого завдання Наталія Василівна звертала увагу на те, що студенти повинні не просто скласти кілька речень про мову, використовуючи багатозначні слова, але мають висловити свою гордість, що вони є носіями мови сильної, справедливої, відважної і нескореної нації. Атестаційна комісія відмітила, що Наталія Василівна має високий рівень володіння матеріалом і провела ґрунтовну підготовку до заняття, яке пройшло в легкій та невимушеній атмосфері.

Атестаційна комісія відвідала показове заняття Вікторії Лаготюк з навчальної дисципліни «Економічна теорія» в групі другого курсу на тему «Види ринків та їх інфраструктура». Заняття було проведено у формі лекції–бесіди з елементами вирішення кейсових ситуацій. В ході заняття викладач разом із студентами розібрали сутність поняття ринку та визначили учасників ринкових відносин, детально проаналізували види ринків та досліджували питанням ринкової інфраструктури, її елементів, функцій, сучасних модифікацій, акцентовано увагу законодавчій і нормативній базі регулювання ринкових відносин. За структурою, заняття було логічно спланованим із врахуванням ключових компетенцій пізнавальної діяльності, кожен компонент мав взаємну лаконічну кореляцію та оптимально відповідав обраній тематиці. Вивчення нової теми супроводжувалося мультимедійною презентацією, студенти були забезпечені роздатковим матеріалом. Заняття було цікавим для учасників, відмічалася активна співпраця викладача зі студентами, конструктивний діалог, обговорення з основних питань, доведення своєї думки. Підтвердженням засвоєння лекційного матеріалу були позитивні результати вирішення кейсової ситуації, яку озвучила викладач. Наприкінці заняття Вікторія Олександрівна запропонувала студентам вирішити індивідуальне творче завдання щодо аналізу ринкової пропозиції та цін на регіональному ринку на матеріали, що будуть використані студентами при пошитті пальта в ході проходження навчальної практики та презентувати результати дослідження. Завдання спонукає студентів творчо підійти до його вирішення, прослідкувати міжпредметні зав’язки, розвинути власні аналітичні здібності та навчитися самостійно приймати рішення. Атестаційна комісія відмітила високий методичний рівень, глибину та науковість підібраного матеріалу, вміння викладачем доступно подати матеріал, творчий підхід та вміння тримати увагу і спонукати студентів до активної взаємодії.

19 жовтня 2022 року викладач Олеся Манаїла у рамках чергової атестації провела відкрите показове заняття з дисципліни інформатика за темою: «Створення складних електронних багатосторінкових документів засобами текстових процесорів» зі студентами першого курсу (група 1–071). Заняття була проведено у формі тренінгу, оскільки така організація освітнього процесу найдоцільніша для вищезазначеної теми, яка є актуальною при подальшій навчальній діяльності кожного студента, особливо при виконанні ними навчальних проєктів – курсових та дипломних робіт. Заняття було присвячено розв’язуванню практичних ситуацій та вправ по створенню та налаштуванню стилів, розбиття документу на розділи, вставки колонтитулів та налаштуванню параметрів сторінок, а також створенню автоматизованого змісту засобами текстових процесорів. Пояснення викладача супроводжувалося використанням додатку Veyon – програми для дистанційного управління комп’ютерним класом та виконанням практичних тренувальних вправ, у результаті виконання яких кожним студентом було створено свій персональний проєкт.
Одним із використаних на занятті прийомів була технологія BYOD – робота студентів зі смартфонами. Сканування QR–кодів дозволило студентам швидко отримувати доступ до інструкцій для виконання тренувальних вправ, запропонованих Олесею Михайлівною. Наприкінці заняття викладач поставила студентам рефлексивні запитання для перевірки рівня засвоєності матеріалу, а також запропонувала виконати вправу для закріплення отриманих навичок та вмінь. Олеся Михайлівна використала сучасні педагогічні технології та методи, донесла інформацію до студентів у доступній та наглядній формі. Атестаційна комісія відзначила високий рівень володіння навчальним матеріалом, тактовність викладача та її вміння працювати з аудиторією.

Атестаційна комісія відвідала показове заняття Наталки Кучінік з навчальної дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» в групі студентів третього курсу (академічна група 3–071). Заняття було проведено у формі лекції з використанням технологій case-study на тему «Облік розрахунків з підзвітними особами» та було побудовано на формуванні міждисциплінарних зав’язків між навчальними дисциплінами фахового спрямування.
В ході заняття було розглянуто питання розрахунків з підзвітними особами за господарськими витратами та службовими відрядженнями, синтетичного та аналітичного обліку заборгованості підзвітних осіб. Викладачем було визначено нормативно–правові акти, якими необхідно керуватися в питання порядку розрахунків з підзвітними особами та бухгалтерського обліку підзвітних сум. Основний акцент Наталка Іванівна зробила на вирішенні кейсових завдань, метою яких було навчитися перевіряти звіти підзвітних осіб та підтверджуючі документи витрат до них, визначати перелік витрат, що заборонено відшкодовувати та порядок оподаткування надміру витрачених коштів. Впродовж всього заняття студенти співпрацювали із викладачем при вирішенні практичних ситуацій та визначали спільні і відмінні особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах та на підприємствах, досліджували особливості бюджетного обліку. Для засвоєння матеріалу для студентів було створено «quiz-based» на платформі Kahoot та видані індивідуальні завдання по складанню Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Під час розгляду питань обліку Наталка Іванівна особливу увагу звернула на проблемні питання, з якими стикаються бухгалтери бюджетних установ при виплаті авансів на відрядження та наслідки до яких можуть привести порушення даної норми законодавства. Самоперевірку засвоєної теми студенти мали змогу провести у тестовому форматі, доступ до якого вони отримали через сканування QR-коду. Атестаційна комісія відмітила високий рівень володіння навчальним матеріалом та фахову компетентність Наталки Кучінік, її практикоорієнтованість на занятті та педагогічну майстерність

29 вересня 2022 року в Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну Наталія Юрценюк презентувала показове заняття з дисципліни «Фізика та астрономія» у групі 1-182Б. Тематична лекція на тему «Сила пружності. Вага тіла» із дедуктивним методом викладу та демонстрацією експерименту поглибила знання студентів про деформацію, природу сил пружності, сформувала знання про вагу тіла, невагомість і перенавантаження. Вивчення нової теми супроводжувалось мультимедійною презентацією з використанням інтерактивної дошки. Наталія Сидорівна вдало поєднала віртуальні експерименти з прикладами на фізичній моделі твердого тіла та використанням gif редактора.
Для актуалізації знань викладач використала кросворд, ключові слова якого презентували тему даного заняття. За рахунок проблемних питань та дискусійних методів навчання студенти легко засвоїли новий матеріал: види та класифікацію деформацій тіла, закон Гука, природу сил пружності, фізичний зміст жорсткості тіла, а також визначення ваги, невагомості та перенавантаження. Навчилися розраховувати зміну ваги тіла, яке рухається з прискоренням, розрізняти види деформацій, записувати закон Гука у вигляді формул, а також застосовувати ці знання для розв’язування якісних і кількісних задач. Для закріплення нового матеріалу викладач, наприкінці пари, застосувала рефлексійні запитання. Атестаційна комісія відмітила, що Наталія Сидорівна має високий рівень володіння матеріалом і провела ґрунтовну підготовку до заняття, яке пройшло в легкій, невимушеній і веселій атмосфері. Зовнішній вигляд, культура мови, педагогічний такт викладача доповнили позитивні моменти навчального заняття з фізики та астрономії.

6 жовтня 2022 року в Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну Таїсія Столярчук презентувала показове заняття з дисципліни «Фізичне виховання» у групі студентів другого курсу. Практичне заняття на тему «Табата та статично–динамічний стретчинг – універсальна система занять для початківців» збагатило знання та підвищило рівень фізичних можливостей студентів. Викладач сформувала знання про історію виникнення табати та стретчингу, а згодом студенти змогли відчути на собі представлений інноваційний метод заняття. Вивчення нової теми відбувалось під музичний супровід, в студентів спостерігався піднесений стан та розкутість, що сприяло ще більшій продуктивності на занятті. Таїсія Володимирівна вдало поєднала практичні вправи і показала взаємозв’язок з біологією, анатомією, фізіологією та психологією. Студенти навчалися діяти в умовах обмеженого і жорсткого ліміту часу, самостійно мислити при розвитку фізичних якостей, дотримуватись дозуванню навантажень. Для закріплення нового матеріалу викладач запропонувала студентам підготувати свою вправу з методики табата. Атестаційна комісія відмітила, що Таїсія Володимирівна має високий рівень володіння матеріалом, багатогранний практичний досвід і провела ґрунтовну підготовку до заняття, яке пройшло в цікавій, активній, невимушеній і піднесеній атмосфері. Зовнішній вигляд, культура мови, педагогічний такт викладача доповнили позитивні моменти навчального заняття з фізичного виховання

4 жовтня 2022 року викладач Марина Ячнюк провела показове заняття з дисципліни «Географія» у групі студентів другого курсу. Лекція була проведена на тему «Німеччина: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення та економічний розвиток країни» з елементами розповіді та бесіди та використанням картографічної наочності. Метою даного заняття було сформувати знання про особливості економічного розвитку Німеччини, природно–ресурсний потенціал, державний устрій, населення, її зовнішні економічні зв’язки з іншими державами, активізувати навчальну діяльність студентів за допомогою комп’ютера, розвивати вміння працювати з картами, додатковою літературою, тестами, висловлювати власні думки, виховувати основні світоглядні ідеї, зацікавленість предметом, підтримувати інтерес до нових засобів навчання, прагнення до активної життєвої позиції. Вивчення нової теми супроводжувалось мультимедійною презентацією. Заняття проведено організаційно, чітко підкреслено важливі моменти, використана наочність і технічні засоби навчання. Відповідність використання різних методів навчання, вміле поєднання інформаційних і пошукових методів з технічними засобами, обумовило результат, а саме студенти добре засвоїли новий матеріал, на занятті спостерігалася їх активність. Контроль засвоєних знань студентів включав в себе «географічний диктат», тестування та виконання самостійної роботи.
Атестаційна комісія відмітила, що Марина Олександрівна має високий рівень володіння матеріалом та провела ґрунтовну підготовку до заняття. Зовнішній вигляд, культура мови, педагогічний такт викладача доповнили позитивні моменти навчального заняття.

20 жовтня 2022 року викладач економічних дисциплін Сергій Котельбан презентував показове лекційне заняття з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Персонал підприємства» у групі студентів другого курсу (академічна група 2–072). Виклад матеріалу відбувався дедуктивним методом, лекція була проведена у формі мультимедійної презентації, що характеризувалася глибиною інформативності та високим рівнем науковості. В ході заняття було визначено групи та категорії персоналу підприємства, проаналізовано структуру персоналу, охарактеризовано показники чисельності та продуктивності праці працівників. За рахунок проблемних питань і дискусійних методів навчання студенти легко засвоїли новий матеріал: сутність персоналу підприємства, його склад, структура і класифікація, розрахунок чисельності працюючих на підприємстві та сутність продуктивності праці, показники та методи її вимірювання. Засвоєний матеріал був закріплений шляхом вирішення ситуаційних завдань. Для перевірки якості засвоєння нового матеріалу викладач провів тестування за матеріалами лекції. Атестаційна комісія відмітила, що Сергій Котельбан вільно володіє навчальною інформацією, застосовує у своїй педагогічній діяльності різні види та прийоми сучасних технологій навчання.

 

2020/2021 навчальний рік

9 грудня викладачем німецької мови Альоною Корецькою було проведено показове заняття «Успішні світові та вітчизняні стартапи». Метою проведення заняття було імплементація ключових умінь та навичок володіння іноземною мовою професійного спрямування, формування професійних якостей майбутнього фахівця, актуалізація міжпредметних зв’язків, інтенсифікація здобутих знань на практиці, реалізація інтегрованих змістовних ліній розгортання навчального процесу з вивчення німецької мови за професійним спрямуванням. Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення показового заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують активізацію групи та окремої особистості, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки. Основними формами роботи під час проведення заняття були проектні технології та комунікативно–діяльнісна інтеракція, що дозволило повноцінно реалізувати комунікативний підхід в навчанні іноземної мови. Показове заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.

          

Організація ефективного дистанційного навчання – це новий виклик, який стоїть перед освітою України. Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні сучасному студенту компетентності, які методи і форми найкраще використати – ось питання, які сьогодні стоять кожним викладачем. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонстрував викладач інформатики Максим Дереворіз, під час проведення показового заняття «Візуалізація рядів даних. Тренди. Інфографіка». Протягом лекції студенти виступали не пасивними спостерігачами, а активно комунікували, спільно з викладачем визначали мету та мотивацію своєї навчальної діяльності, опрацьовували новий матеріал та підводили підсумки роботи. Викладач уміло поєднав своє пояснення зі самостійною роботою студентів, вдало використовував можливості програми для організації відеоконференцій zoom. З метою активізації навчальної діяльності студентів викладач використовував різноманітні сучасні методи роботи, відповідно до мети кожного етапу лекції: метод «Вірю» – «не вірю» – на етапі актуалізації знань; аналітичну робота на етапі засвоєння знань; тестування – на етапі перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, залучаючи студентів до підведення підсумків роботи. При проведенні лекції Максим Дереворіз враховував майбутню спеціальність студентів, наголошував на практичній спрямованості матеріалу. Такий підхід до підготовки та проведення лекції дозволив реалізувати завдання сучасної освіти щодо формування таких важливих компететностей як уміння вчитись, самоосвітньої, комунікативної та інформаційної.

            

18 листопада 2020 року викладачем фахових дисциплін Мариною Грижук було проведено інформаційну лекцію з навчальної дисципліни «Основи технології виробів» на тему «Обробка оздоблювальних деталей». Викладач на початку заняття чітко окреслила мету та озвучила завдання, що необхідно було виконати студентам. Актуалізацію опорних знань і практичного досвіду Марина Грижук професійно подала за допомогою електронної презентації із дотриманням чіткої послідовності виконання технологічних операції, відповідно до вимог ДСТУ і ТУ. Для якісного засвоєння нових знань викладач використала цілий ряд методичних напрацювань, натуральних зразків поопераційної обробки оздоблювальних деталей, графічних зображень деталей та вузлів, застосування мультимедійних засобів та відеоматеріалів. На занятті майстерно підтримувався зворотний зв’язок. Після кожного блоку заняття Марина Іллівна узагальнювала опрацьоване і акцентувала увагу студентів на найважливіших і складних питаннях. Важливим моментом було вдале порівняння обробки оздоблювальних деталей при індивідуальному виготовленні швейних виробів в малосерійному та масовому виробництві. На занятті спостерігалось професійне використання міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків. Викладач акцентувала увагу студентів на економії текстильних матеріалів, використання прогресивних технологій і сучасного високопродуктивного устаткування. Атестаційна комісія дала позитивну оцінку проведеному заняттю і відзначила професійне зростання викладача

            

17 листопада 2020 року в академічній групі 4 курсу спеціальності «Моделювання та конструювання виробів легкої промисловості» викладач фізичного виховання Сергій Головачук провів показове практичне заняття на тему: «Особливості розвитку силових видів вправ та базові комплекси з атлетичної гімнастики». Викладач окреслив мету заняття: розвиток і удосконалення фізично–оздоровчих вправ студентів з урахуванням їх індивідуальних характеристик, сприяння розвитку їх фізичних якостей. Заняття відповідало змісту робочої програми, а методи і прийоми навчання – поставленим завданням. Це сприяло формуванню у студентів навичок техніки виконання вправ силового характеру та удосконалення комплексу вправ для розвитку м’язів рук, спини, грудей, стегон. Всі етапи заняття проведені послідовно, з логічним зв’язком між ними. Викладачем на кожному етапі чітко і переконливо здійснювалася постановка навчальних завдань, поєднувалися індивідуальна та фронтальна форми роботи, чергувалися різні види діяльності студентів, а саме : загально розвиваючі та силові вправи, стретчинг.
Викладач здійснював зворотній зв’язок з студентами, серед найкращих було відмічено Олександру Лясоту, Марію Ожгу, Тетяну Кусяк. Сергій Головачук створив позитивний психологічний мікроклімат, що забезпечило високу організованість та активність студентів, які показали хороші навички техніки виконання силових вправ. Заняття одержало позитивну оцінку членів атестаційної комісії та колег

            

12 листопада 2020 року викладачем фінансово-економічних дисциплін Анною Чепишко була проведена лекція-консультація «Регулювання банківської діяльності та нагляд». Формат лекції надав можливість студентам-фінансистам актуалізувати сучасні положення та принципи здійснення банківського регулювання та нагляду в Україні, розглянути роль, структуру та етапи банківського нагляду, охарактеризувати основні тенденції банківського нагляду не тільки в Україні, а й в світі, а також розкрити сучасні особливості функціонування банківського сектору в умовах пандемії та карантинних обмежень. Актуальність та інноваційність даної лекції полягала в тому, що вона була сформована у форматі консультації на базі питань самих студентів з даної теми. Це дало змогу розкрити аспекти банківського нагляду з різних ракурсів мислення та сформувати у студентів основи критичного мислення та застосування набутих знань на практиці. Зокрема, студенти Леснікова Є., Довгий П., Драганюк М., Вірста М., Курик К., Архангельська К. та Ванзуряк О. активно включилися в процес формування та актуалізації питань. У ході лекції були застосовані аналітичний, наочний, інтерактивний та пояснювально-ілюстративні методи з прийомами активізації мислення та створення зацікавленості. Узагальнення знань з теми відбувалися у форматі тестування. У результаті проведеного заняття була досягнута навчальна та розвивальна мета.

            

Навчання в умовах пандемії вимагає використання освітніх технологій, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладача і студентів. Саме тому, для розвитку у студентів професійного мислення, здатності орієнтуватися в проблемних фінансових питаннях, залучення їх до продуктивної діяльності, викладач–методист фінансово–економічних дисциплін Світлана Душенко на відкритому показовому занятті з курсу «Фінанси» на тему «Державний борг: існування (не) можливе» обрала для студентів третього курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» проблемний метод навчання із застосуванням технології «перевернутого навчання», як форми ефективного вивчення матеріалу в умовах дистанційної освіти. Інноваційним під час такого заняття є перевтілення традиційної лекції в її обговорення та трансформація навчального простору в динамічне освітнє середовище, при цьому реальні складні проблеми використовувались як освітній інструмент. Під час заняття студенти склали асоціативну карту до терміну «борг», у відкритому чаті активно долучалися до обговорення проблем виникнення та накопичення боргів; на підставі офіційної боргової статистики та за допомогою інтерактивної візуалізації Google Pablic Data Explorer проаналізували стан боргу в Україні, країнах Європейського Союзу, пострадянських країнах та в світі; визначили наслідки недотримання боргової безпеки та оголошення дефолту, спростувавши окремі маніпуляції щодо державного боргу. Як підсумок, спільно дійшли висновку, що існування державного боргу можливе за умови суворого дотримання вимог законодавства та виваженої державної боргової політики. Присутні на показовому занятті члени атестаційної комісії відзначили активне залучення викладачем студентів до відповідей, дискусії, мотивації до отримання і розширення фахових знань.

           

Сучасна ситуація та тренди в освіті актуалізують використання гнучких моделей освітнього процесу, в якому активно застосовуються й технології дистанційного навчання, адже в умовах карантину важливим є збереження якісної комунікації між викладачем та студентами, постійна мотивація здобувачів освіти та виховання у них логічного професійного мислення. «Розробка конструкторської документації на нову модель одягу» – тема показового лабораторного заняття, яке сьогодні презентувала викладач фахових дисциплін коледжу Тетяна Червінська. Педагог вдало й вмотивовано використала інтерактивні технології навчання для реалізації поставленої мети – формування в майбутніх модельєрів практичних вмінь у композиційно-конструктивному аналізуванні моделей одягу і набуття практичного досвіду в розробці та оформленні проектної конструкторської документації згідно вимог ЄСКД та умов швейного виробництва. Індивідуалізований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного викладача і студентів в інтерактивному спілкуванні актуалізувала необхідність свідомого підходу в розробці нових моделей одягу. Реалізована структура лабораторного заняття відповідала його типу, всі компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність.Тетяна Володимирівна акцентувала увагу студентів і на те, що розвиток професійного мислення не обмежується вивченням окремої дисципліни, а полягає в тісному міждисциплінарному зв’язку – саме це дозволяє комплексно обґрунтовувати проектні рішення. Викладач яскраво продемонструвала педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом, методикою формування навиків розробки проектної конструкторської документації

           

Показове відкрите заняття – це методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. У своєрідній школі кращого досвіду були присутні сьогодні члени атестаційної комісії, долучившись на платформі Zoom до інтерактивної лекції-візуалізації викладача фахових дисциплін Лілії Навольської на тему «Моделювання деталей конструкції одягу», яка передбачена в програмі навчального курсу «Основи САПР технологічних процесів швейних виробів». Використовуючи можливості систем автоматизованого проектування при моделюванні деталей конструкції одягу та принципи внесення модельних змін на основі комплексу засобів системи моделювання в підсистемах «Дизайн» та «Конструктор» САПР «Julivi», Лілія Навольська забезпечила студентам–модельєрам перетворення усної інформації у візуальну форму технічними засобами навчання. До слова сказати, коледж використовує в освітньому процесі ліцензійну версію зазначеного програмного забезпечення. Презентуючи новації сучасного моделювання одягу, демонструючи слайд- та відеоматеріали викладач включила студентів в активну пізнавальну діяльність, аргументувала пріоритетність комп’ютерного проектування одягу. Коментуючи етапи моделювання, Лілія Навольська формувала у студентів розуміння чіткості, точності та доцільності внесених змін, спонукала до художньо-естетичної творчості при створенні модельних конструкцій одягу. Підбиваючи підсумки заняття, члени атестаційної комісії відмітили інноваційний характер лекції–візуалізації. Обраний викладачем Лілією Навольською тип лекції сприяв навчанню студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.
            
30 жовтня 2020 року викладачем облікових дисциплін Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну Галиною Лучик було проведено показове заняття «Облік безготівкових розрахунків» у рамках чергової атестації. Лекція-інформація з використанням «прес-методу» надала можливість студентам групи 3-072 набути знань та умінь з обліку операцій з платіжними дорученнями, розрахунковими чеками в банках. Під час проведення заняття викладач актуалізувала пізнавальну діяльність студентів, нею були використані такі методи, як: бесіда, розповідь, демонстрація, графічний метод (створення схем), інтерактивний метод «прес-метод». Узагальнення знань студентів з теми відбувалося за допомогою використання «прес-методу», де студенти: Леснікова Є. та Харабара В. змогли провести порівняльну характеристику розрахунків платіжними дорученнями та розрахунковими чеками, проаналізувавши їх переваги та недоліки у розрахунках. У результатів проведеного заняття була досягнута поставлена навчальна, розвивальна та виховна мети.

              

 

 

Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

2019/2020 навчальний рік

Творчий викладач завжди стимулює до творчості й студентів, спонукає їх до активного розширення світогляду, розвиває естетичний смак. Саме ці якості продемонструвала сьогодні, 13 листопада, викладач рисунку та живопису Тетяна Яворська під час проведення показового заняття на тему «Живописне вирішення постаті людини в історичному костюмі». Для якісного проведення заняття та заохочення студентів до вивчення нового матеріалу Тетяна Дмитрівна підготувала навчально-методичні матеріали з даної теми. З метою розвитку об’ємно-просторового та композиційного мислення презентувала за допомогою мультимедіа роботи відомих митців, які яскраво передають характер стилю бароко, стилю карнавалів, театралізованих свят і помпезно демонстративних святкувань. Викладач продемонструвала студентам майстер-клас з виконання короткочасного кольорового етюду, уважно деталізуючи усі етапи роботи, акцентуючи увагу студентів на композиційно-площинному розташуванні фігури на аркуші, гармонійній організації форми, кольору та пропорцій. Адже вміння не тільки «сухо» зобразити костюм, а й надати йому певного художнього образу, допоможе надалі студентам розробляти творчі ескізи, передавати естетику художнього образу при створенні дизайнерських колекцій одягу на історичну тематику. Атестаційна комісія оцінила рівень педагогічної майстерності Тетяни Яворської, її професійний потенціал, відзначила вміння викладача власним прикладом мотивувати студентів до навчально-пізнавальної діяльності.

2A2265FE-D2F7-4AC1-A4F3-4A45DC37C407     7987FCB9-EEEA-4B94-9071-16ED2E065BF5     582A4E31-AAE9-42A5-8825-7B033A2A6A10     08849149-F153-4689-8884-8F8B4C24F1BF

 

Днями в лекційній аудиторії Чернівецького коледжу дизайну та економіки викладач історії України Добржанська Ірина Михайлівна провела показове лекційне заняття для студентів другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему «Зародження дисидентського руху. Тенденції розвитку культури». Метою заняття було розкрити процес розвитку нового періоду в національно–визвольній боротьбі українського народу, дати оцінку дисидентського руху 1960-х років, показати нові тенденції в розвитку української культури 1950-х – на початку 1960-х років, розкрити вплив процесів десталінізації на розвиток культури, розвивати в студентів вміння працювати з джерелами, критично підходити до підбору інформації, і, найголовніше – на прикладі конкретних історичних особистостей виховувати громадянську позицію та патріотизм до власного народу. Під час лекції Ірина Михайлівна активно використовувала елементи інтерактивного навчання, мультимедійну презентацію, спонукала студентів до роботи з документами та їх аналізу, використовувала основні аспекти проблемного навчання для встановлення послідовності подій, пов’язаних з формуванням феномену «шістдесятництва» й розгортанням дисидентського руху, культурним життям у період десталінізації. Позитивним критерієм оцінки співпраці викладача та студентів на занятті було активне розв’язання серії взаємопов’язаних проблемних ситуацій, швидкий зворотній зв’язок, емоційне піднесення учасників освітнього процесу. Показове заняття було максимально інформативним, чималий обсяг навчального матеріалу був розподілений та опрацьований в найбільш оптимальному варіанті. Ірина Михайлівна досягла навчальної, виховної та розвивальної мети заняття, продемонструвавши при цьому комунікабельність, високий науково-професійний рівень підготовки, креативний підхід в організації пізнавальної діяльності студентів

_DSC0064 2     _DSC0084     _DSC0092 2     _DSC0102

 

 

2018/2019 навчальний рік

«Канада. Загальні відомості про країну» – тема показового STEM–заняття, яке 25 лютого провела Крістіна Зикова, викладач англійської мови. Крістіна Олегівна вдало і вмотивовано обрала тип заняття для реалізації поставленої мети – збагатити знання студентів з лінгвокраїнознавства, виховуючи в них жагу до вивчення іноземної мови, культури спілкування та соціокультурного аспекту життя. Реалізована структура заняття відповідала його типу, а тема якраз і вимагала вирішення різних завдань – вдосконалення мовних навичок, розвиваючи швидку мовленнєву реакцію студента, формування рецептивних вмінь сприймати інформацію детально та поверхнево, формування комунікативних навичок, спонукаючи студентів самостійно планувати мовний вчинок, послідовно і чітко висловлювати думки іноземною мовою. Компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Спокійна, врівноважена та грамотна мова Крістіни Олегівни створила позитивний емоційний фон на занятті, налаштувавши студентів на якісне засвоєння нового матеріалу. Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході до викладання нового матеріалу, підбір презентаційного фото- та відеоресурсу сприяв розширенню світогляду студентів, формуванню інтересу до вивчення іноземної мови, розвитку їх автономності. Крістіна Олегівна яскраво продемонструвала високу педагогічну та методичну майстерність, володіння англійською мовою та програмним матеріалом, методикою формування основних понять та ведення заняття, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду

_DSC0385     _DSC0390     _DSC0389     _DSC0395

14 грудня практичний психолог Чернівецького коледжу дизайну та економіки Ірина Горожанська провела з групою 1-072 відкрите тренінгове заняття на тему: «Життя – це щастя!». Метою заняття було розкриття значення і цінності життя людини; формування вміння бачити в життєвих негараздах лише тимчасові труднощі та бажання долати їх; підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе та до життя; підвищення самооцінки, формування життєвих цінностей. Під час заняття студенти виконували індивідуальні та групові вправи «Найкраще, що я вмію робити», «Сонце», «Підвищення самооцінки», «Заради чого варто жити», «Всесвіт», «Квітка щастя». Також учасники групи мали змогу переглянути короткометражні анімаційні та відеоролики тематичного спрямування. У підсумку заняття переважна більшість учасників дійшла висновку, що вони мають усе для щасливого життя.

48185553_1937684556540645_8835945113214517248_n     48365288_1937684513207316_9158392359942094848_n     48362073_1937684303207337_5990963651131998208_n     48390342_1937684356540665_5452804738569469952_n

11 грудня відбулося показове заняття викладача української мови на літератури Марини Григорівни Юзефович на тему: ««Синій птах» Моріса Метерлінка – світла казка-феєрія про пошуки щастя, роздуми про вищі цінності людського буття». Присутні на занятті члени атестаційної комісії відмітили, що студенти були гарно підготовлені до заняття, уважно прочитали п’єсу М.Метерлінка «Синій птах», виписали афоризми, підготували інсценізацію, що дало змогу спільно та детально проаналізувати зміст окремих епізодів твору, виявити жанрові ознаки, характеризувати символіку твору, виокремлювати актуальні проблеми, порушені у п’єсі. Доцільно й уміло викладач поєднала фронтальну роботу з індивідуальною, колективну з самостійною. Належну увагу Марина Григорівна надала розвитку мовленнєвої діяльності студентів, де кожний мав змогу висловити власні думки, взяти участь у дискусії, обстоюючи власну точку зору, тощо. Атмосфера на занятті панувала творча, сприятлива для розвитку критичного мислення студентів. Варто відзначити, що заняття проведено на високому методичному рівні

48270600_1937978759844558_2328313406228004864_n     48391480_1937978746511226_6470733522687492096_n     48319095_1937978713177896_2734729806213021696_n     48343406_1937978969844537_5622875577951191040_n

28 листопада у лекційній аудиторії Чернівецького коледжу дизайну та економіки на базі групи 1сп-182 відбулося показове заняття «Мистецтво європейського культурного регіону», презентоване викладачем основ філософських знань Миколою Семенюком. Викладач творчо й оригінально реалізував мету та завдання інтегрованого заняття, яке гармонійно поєднало в своїй структурі три дисципліни соціогуманітарного циклу – «Культурологія», «Людина і світ», «Основи філософських знань». Микола Степанович продемонстрував високий методичний і професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури та ерудиції. У ході проведення даного заняття було розглянуто чотири історичні періоди у формуванні мистецтва європейського культурного регіону – Античність, Середньовіччя, Ренесанс і Новий час. Особливу увагу студентів викладач акцентував на думці, що реалізація міжпредметної інтергації засобами інтерактивних технологій в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін сприяє цілісному та гармонійному формуванню особистості молодого покоління та набуття ним предметних, професійних компетенцій, що так необхідні для сталого розвитку сучасного українського суспільства. Узагальнення та систематизація знань студентів відбулися під час проведення проміжних і підсумкових вправ «Олімпійські кільця», «Логічне дерево» та «Пелюстки квітки», які залюбки виконали студенти-модельєри. Найбільш яскраво та змістовно проявили себе Катерина Гавка, Юлія Кедрик, Олександра Єднакова, Еріка Снігур і Валентина Снігуряк. Завершилося заняття презентацією студентських творчих робіт, що географічно охопили не лише європейський культурний регіон, але й американський і африканський.

_DSC0178     _DSC0127     _DSC0216     _DSC0200

23 листопада викладач фахових дисциплін Ольга Олександрівна Віхрова провела показове заняття з навчальної дисципліни «Основи технології виробів» на тему: «Побудова логічної схеми граф–процесу виготовлення швейного виробу на основі технологічної послідовності». Для якісного проведення заняття викладач підготувала методичну розробку даної теми, в якій чітко визначила ключові терміни та поняття, представила план заняття, розгорнутий конспект лекції, вимоги до знань та вмінь студентів в результаті вивчення даної теми, визначила навчальну, виховну та розвивальну цілі заняття. Високої оцінки заслуговує навчально-методичне забезпечення заняття – інструкції, таблиці послідовностей виготовлення швейних виробів, схеми граф-процесу та зразки вузлів і деталей пальта. Ольга Олександрівна наочно продемонструвала студентам, що послідовність з’єднання деталей та вузлів залежить від конструкції і складності моделей. Викладач вдало використовуючи мультимедійний супровід лекції навела ключові поняття, терміни та визначення з теми, прокоментувала процес створення матриці конструктивно-технологічних зв’язків деталей виробу, акцентувала увагу студентів на особливостях побудови граф-процесу для виготовлення одягу в умовах індивідуального та серійного виробництва. Детальна інформативність та послідовність викладу сприяли якісному засвоєнню навчального матеріалу студентами, які мали змогу продемонструвати отримані знання при виконанні практичного завдання з побудови граф-процесу. Ольга Олександрівна продемонструвала високий професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури, відмінної дикції та практичної майстерності

F56E38F3-02CC-4881-A745-5C938B78E777    C4A86520-88FB-4E87-87C4-23FE189ECBF4    8F109703-F465-4704-BEB5-3774DD0B03E1     D8550F06-F9CC-4854-AEF1-BA7C4986AF7D

6 листопада 2018 року викладач Анастасія Тарасівна Мельник провела відкрите показове лекційне заняття з дисципліни «Політична економія» на тему: «Підприємництво: принципи, функції, види». Заняття було логічно побудоване з дотриманням усіх методичних вимог. У чіткій і зрозумілій формі викладач разом зі студентами розглянула всі аспекти та основні поняття теми, особливості та види підприємницької діяльності. Показово, що на кожному етапі заняття до роботи залучалися студенти: разом міркували, робили висновки, дискутували. Практичні заняття та вправи дозволили закріпити матеріал, що подавався. Приємно, що сучасна ситуація у сфері підприємництва логічно поєдналася з історичною довідкою про відомих підприємців України. А теоретичний матеріал доповнено посиланнями на сучасні праці провідних економістів. Окрім інформаційного наповнення пара мала вагомий мотиваційний посил для студентів. SWOT-аналіз своїх підприємницьких якостей, історії успіху відомих підприємців надихали студентів на відкриття та розвиток у собі підприємницьких здібностей.

45617349_1917894161853018_5855148036384096256_n     45657098_1917894285186339_7631188013384466432_n    45793317_1917894215186346_1971958079893274624_n    45799745_1917894155186352_8179389616046997504_n

11 жовтня 2018 року  майстер виробничого навчання Віра Дроник провела відкрите заняття з навчальної практики для набуття необхідних професійних навиків з виготовлення одягу на тему: «Виготовлення пальта жіночого. Обробка бортів підбортами». В процесі заняття Віра Єреміївна широко використовувала міждисциплінарні зв’язки і ознайомила студентів з інноваційними технологічними прийомами та прогресивними методами обробки бортів. В процесі пояснення нового матеріалу майстер, використовуючи технології проблемного навчання, вміло активізувала пізнавальну діяльність студентів і їх вміння використовувати раніше набуті знання в теоретичній і практичній діяльності. Дроник В. Є. розробила повний комплект методичного забезпечення заняття і професійно, в грамотній технологічній послідовності, використала  його в процесі викладення нового матеріалу і його закріплення. Варто відзначити високий рівень майстерності Віри Єреміївни: використання мультимедійних засобів, натуральних зразків повузлової обробки, цікавий роздатковий матеріал, картки контролю знань і умінь студентів, демонстрацію трудових прийомів на належному професійному рівні з грамотним їх коментарем. Підведення підсумків заняття показало успішне засвоєння студентами нового матеріалу і якісне виконання практичного завдання.

_DSC1097    _DSC1107     _DSC1093    _DSC1100

 

 

 

2017/2018 навчальний рік

4 грудня викладач інформатики Олеся Михайлівна Манаїла провела показове заняття на тему: «Основи створення комп’ютерних публікацій засобами МS Publisher». Тема подана за планом, Олеся Михайлівна вільно володіє нею, майстерно і цікаво подала матеріал. Навчальний  матеріал структурно організований, заняття почалося актуалізацією опорних знань. Основною метою проведеного заняття було досягнення студентами понятійного рівня знань: оволодіння поняттями, означеннями, новою термінологією (публікації, макети, типи макетів комп’ютерних публікацій, їх елементи, призначення окремих файлів, команд, кнопок панелі інструментів, написів, посилань і т.п.). Сприйняття студентами нового матеріалу було посилено візуалізацією можливостей програми Microsoft Office Publisher для створення комп’ютерної публікації. Для формування вмінь з даної теми, викладач організувала роботу студентів за комп’ютерами. Під час виконання практичних завдань виступала у ролі консультанта, порадника. Завдання, запропоновані викладачем, пов’язані з життям та забезпечать формування в студентів вмінь та навичок потрібних в майбутньому. Підбиваючи підсумки, члени атестаційної комісії відзначили, що викладач досягнув поставленої мети. Манаїла О. М. реалізує загально дидактичні принципи у своїй діяльності, хоча в майбутньому потрібно використовувати більш різноманітні методи навчання, залучати всіх студентів до активної навчальної діяльності. Щодо викладу навчального матеріалу можна відзначити високий рівень викладача володіння матеріалом та вміння працювати з комп’ютерною технікою.

DSC_0074     DSC_0100     DSC_0112     DSC_0101

«Істина відкривається лиш тим, хто її шукає» – такими словами відомого хіміка Дмитра Івановича Менделєєва розпочала показове заняття з хімії на тему «Нітратна та ортофосфатна кислоти. Нітрати та ортофосфати» викладач Буркут Божена Дем’янівна. Навчально-методичне забезпечення заняття (опорні конспекти, роздатковий матеріал, мультимедійна апаратура, експериментальне обладнання, хімічні реактиви і ін.) дозволили ефективно виконати дидактичний супровід, комп’ютерну підтримку та ілюстративно–демонстраційну складову заняття. Зазначені засоби в значній мірі допомагали концентрувати увагу, збуджувати інтерес до хімічних явищ і процесів протягом всього заняття. Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході до вивчення нового матеріалу, що сприяло розширенню кругозору студентів, формуванню інтересу до хімії, розвитку самостійності. Слід відзначити науковість змісту теми, його доступність для студентів; члени атестаційної комісії звернули увагу на методичну обробку змісту навчального матеріалу. Особливу увагу викладач приділила використанню на занятті елементів проблемного навчання, а також хімічного експерименту, відзначаючи правильність його технічної та методичної обробки, дотримання правил техніки безпеки. Заняття досягло мети за змістом, вимогами та результатом: носить новаторський характер, відповідає дидактичним цілям, має чітку професійну спрямованість та високий рівень пізнавальної активності студентів.

DSC_0072     DSC_0080     DSC_0117     DSC_0133

16 листопада 2017 року викладач фізики Наталія Сидорівна Юрценюк провела показове заняття на тему: «Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Рівняння стану. Газові закони» в групі 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». На етапі актуалізації і корекції опорних понять та уявлень стимулом до включення всіх студентів в навчальну діяльність стала форма перевірки знань у вигляді фізичного диктанту. Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач на різних етапах заняття підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою. Для формування нових знань з фізики на занятті використаний мультимедійний супровід, який виконував роль наочного матеріалу. Для підвищення інтересу студентів до навчального матеріалу використано метод демонстрації відповідних дослідів фізичних явищ. Самостійна пізнавальна діяльність студентів на занятті забезпечувалася в процесі співпраці викладача та студентів. Втілена на практиці модель заняття з використанням різних педагогічних технологій сприяла успішному його проведенню. Після обговорення, члени атестаційної комісії висловили зауваження та надали відповідні рекомендації викладачу Юрценюк Н. Б.

DSC_0088     DSC_0139     DSC_0125     DSC_0132

2 лютого 2018 року викладач економічних дисциплін Залевська Ольга Григорівна провела показове домінантне заняття з елементами бесіди та вирішення ситуаційних завдань на тему «Класифікація у страхуванні». В ході заняття було визначено сутність та критерії класифікації в страхуванні, галузі, підгалузі та види страхування в Україні, розглянуто найефективніші форми страхування та їх особливості. Увагу студентів викладач акцентувала на думці, що необхідно усвідомлювати важливість страхування в сучасних умовах розвитку економічної системи, знати класифікацію страхування та чітко визначати галузь страхування відповідного страхового продукту. Для засвоєння студентами доцільності застосування видів страхування при укладанні договорів викладач використала тематичні ситуаційні відеоролики. Систематизація набутих знань відбувалась шляхом виконання студентами інтерактивної вправи «Встанови вид страхування», результати якої засвідчили розуміння студентами теоретичних знань щодо критеріїв та характеристик класифікації у страхуванні. Завершилося заняття обговоренням і наданням викладачу відповідних рекомендацій.

DSC_0568     DSC_0576     DSC_0560     DSC_0575

 

 

2016/2017 навчальний рік

«Як парость виноградної лози, плекайте мову…» – такими словами відомого українського поета Максима Рильського розпочала сьогодні показове заняття з української мови викладач коледжу Марія Маноліївна Смутняк. Марія Маноліївна вдало і вмотивовано обрала тип заняття — комбіноване. Реалізована структура заняття відповідала його типу, а тема – “Особливості відмінювання закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини” якраз і вимагала вирішення різних завдань: і перевірку якостей знань, умінь і навичок студентів, і вивчення нового матеріалу, і формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Мелодійна, різнотональна та правильна мова викладача створила позитивний емоційний фон на занятті, налатувавши студентів на якісне засвоєння нового матеріалу. Марія Маноліївна яскраво продемонструвала свою високу педагогічну та методичну майстерність, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду і багатогранність культури спілкування.

dsc_0006     dsc_0022     dsc_0039     dsc_0028

8 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача англійської мови Ірини Василівни Гнатюк на тему «Здорове харчування». Заняття проведено у формі мовного практикуму з використанням методу критичного мислення, чіткої методики роботи з лексичним матеріалом, вдало подано мотивацію пізнавальної діяльності студентів. Ірина Василівна вміло передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Заняття з англійської мови мало інноваційний характер завдяки використанню новітніх технологій навчання, спрямованих на формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Заняття містило багато різноманітних форм та методів роботи, що сприяло успішному досягненню мети заняття: мозковий штурм, аудіювання з використанням тематичного відеоролику, роботу з мультимедійними презентаціями, тематичний тестовий контроль. Студенти вільно оперували лексичним та граматичним матеріалом і проявляли значний інтерес до вивчення мови. Слід відмітити і особистісні якості Ірини Василівни, а саме – послідовність, доброзичливість, чуйність, а також дружню атмосферу та тісний інтерактивний звˈязок викладача і студентів, що позитивно відзначилось на результатах роботи.

dsc_0002     dsc_0001     dsc_0007     dsc_0012

«Що саме ти не вивчив би, – ти навчаєшся для себе» (Гай Петроній). Саме під таким девізом 9 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача математики, кандидата фізико-математичних наук Волошин Галини Аркадіївни на тему «Тригонометричні функції числового аргументу. Обчислення тригонометричних виразів». Вивчення нового матеріалу на занятті відбувалось із активним використанням мультимедійного супроводу всіх його етапів. У позитивній і творчій атмосфері заняття Галина Аркадіївна активізовувала постійну зацікавленість і пізнавальну діяльність студентів, демонструвала оптимальну взаємодію із ними у вигляді інтерактивної роботи. Практичні пояснення викладача із використанням інтегрованих міжпредметних зв’язків, мультимедійних наочностей, сучасної математичної термінології, з доповненнями, наприклад, «Тригонометрія в долоні», «Цікаво знати» сприяли результативності досягнення передбаченої мети заняття: вивчення значення тригонометричних функцій кутів; перетворення та обчислення тригонометричних виразів; розвитку професійної компетентності студентів. Підтвердженням виконання завдань і вимог даного заняття стали продемонстровані вміння студентів у знаходженні значень заданих їм виразів на етапі закріплення знань і підведення підсумків вивченого матеріалу. Навчальне заняття проведено Галиною Аркадіївною на високому навчально-методичному рівні з логічним використанням методів компетентно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу та різноманітних технологій творчої педагогічної діяльності.

dsc_0008     dsc_0013     dsc_0018     dsc_0025

15 листопада 2016 року викладач фінансового обліку Наталка Іванівна Кучінік презентувала сучасне, якісне та педагогічно досконале показове заняття на тему: «Допомога з тимчасової втрати працездатності». На занятті було розглянуто актуальні питання нарахування з різних видів тимчасової непрацездатності, підстав їх оплати та документальне оформлення. Заняття побудовано і проведено методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. На базі бухгалтерської програми «Парус» Наталкою Іванівною продемонстровано нарахування та облік лікарняних і декретних виплат. Чітка організація, вміле подання нового матеріалу, алгоритму практичних завдань, висока етична культура мовлення і поведінки створили заняття, презентоване Наталкою Іванівною, наповненим навчальним, виховним і розвивальним змістом. Продемонстроване заняття підтвердило професійність та високий рівень педагогічної майстерності викладача Кучінік Наталки Іванівни, яка володіє широким спектром стратегій навчання і вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

dsc_0023     dsc_0026     dsc_0031     dsc_0036

15 листопада 2016 року викладачем психології Горожанською Іриною Євгеніївною було проведене показове заняття з психології «Емоції та почуття. Види емоційних станів». Вивчення нового матеріалу відбувалось у формі проблемної лекції з використанням мультимедіа. Мету заняття, яка полягала у формуванні розуміння студентами понять «емоція», «почуття», «емоційні стани», ознайомленні з видами емоцій та емоційних станів і їхнім перебігом, формуванні вміння визначати емоції та емоційні стани, визначати влив емоцій і почуттів на здоров’я людини, було повністю досягнуто. Заняття було яскраво оформлено різноманітними видами наочності та роздатковим матеріалом. Поєднання теоретичного матеріалу з практичним було представлено достатньо. Структуру заняття було чітко дотримано. Манера проведення лекції у Ірини Євгеніївни була невимушена, захоплююча, жива, в ході лекції викладачем були використані новітні досягнення і дослідження в галузі психології. На занятті панувала атмосфера доброзичливості, зацікавленості, невимушеності.

dsc_0056     dsc_0060     dsc_0074     dsc_0077

18 листопада майстер виробничого навчання Нестеренко Ірина Никифорівна продемонструвала прийоми та методи обробки вшивних рукавів в процесі проведення показового заняття з навчальної практики.Практичну частину заняття Ірина Никифорівна доцільно розпочала із вступного інструктажу, на якому намагалась максимально підготувати студентів до практичної роботи. Майстер виробничого навчання звернула значну увагу на зв’язок теорії з практикою, що само собою передбачало систематичне і послідовне засвоєння прийомів та методів обробки на основі теоретичних знань. Ірина Никифорівна показала методи та засоби обробки рукавів в повному обсязі, продемонструвала окремі прийоми ВТО рукавів, зупиняючись на найбільш характерних моментах та ретельно демонструючи засоби їх виконання. У ході виконання навчальних вправ відбувалось закріплення набутих студентами вмінь, формування професійних навичок темпу роботи, продуктивності, рівня самоконтролю. Показове заняття, проведене Нестеренко Іриною Никифорівною, характеризується цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання та студентів.

dsc_0242     dsc_0255     dsc_0260     dsc_0279

23 листопада викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук Наталія Петрівна Стахова презентувала лекційне заняття на тему «Персонал підприємства. Кадрова політика». Виклад матеріалу відбувався дедуктивним методом. Лекція була проведена у формі мультимедійної презентації, що характеризувалася глибиною інформативності та високим рівнем науковості. В ході заняття було визначено принципи класифікації персоналу підприємства, обґрунтовано показники, що визначають чисельність окремих категорій працівників підприємства, розглянуто найефективніші методи оцінки персоналу на основі передового досвіду зарубіжних країн. Увагу студентів Наталія Петрівна зосередила на думці, що персонал підприємства є одним із ключових факторів будь-якого виробництва, саме тому їм необхідно знати та вміти використовувати сучасні методи роботи із персоналом за відповідним напрямком фахової діяльності. До участі в лекції була запрошена Марія Сергіївна Кобелева, заступник директора, начальник відділу надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Марія Сергіївна детально проаналізувала стан ринку праці в Чернівецькій області та озвучила перелік найбільш затребуваних професій. Також фахівець вела активний діалог зі студентами про трудові відносини роботодавця та працівника. Наталія Петрівна продемонструвала високий науковий і професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури та ерудиції.

dsc_0041     dsc_0058     dsc_0059     img_7146

30 листопада викладач географії, кандидат географічних наук Іван Іванович Костащук на базі групи 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» провів показове заняття на тему «Країни Азії», в якому використав окремі інтерактивні методи навчання, зокрема у формі роботи в групах, фотовікторини тощо. Заняття розпочалося з перевірки залишкових знань попередньої теми «Країни Європи» у формі тестового завдання. Під час заняття студенти дізналися про: географічне розташування Азії; природні умови, ресурси регіону та про їх вплив на спеціалізацію інших країн; особливості перебігу демографічних процесів і формування ринку праці в країнах Азії; розвиток господарського комплексу та спеціалізацію даних регіонів; економічні відносини країн Азії з Україною та іншими країнами світу та цікаві факти про її природу, населення й господарство. Крім того, викладач Іван Іванович Костащук запросив колег із коледжів і технікумів нашої області взяти участь у майстер-класі «Інноваційні технології викладання географії: за і проти». Учасники заходу розподілися на чотири команди і отримали завдання у «чарівних наукових конвертах». Далі, всі присутні на основі власного педагогічного досвіду обґрунтували як позитивні, так і негативні наслідки впровадження нестандартних типів занять, інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання та науково-дослідницької роботи. Завершилося засідання обласного методичного об’єднання жвавим обговоренням у формі круглого столу.

dsc_0047     dsc_0079     dsc_0092     dsc_0100

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss