Пам’ятка студенту

Студенти – невід’ємна і найкрутіша частина #ЧКДЕ. І найважливіше, що ми з вами маємо права та обов’язки, яким повинні слідувати упродовж усього навчання.
Особи, які навчаються в коледжі, мають право на:
🔘 вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу та навчання;
🔘 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
🔘 якісні освітні послуги;
🔘 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
🔘 трудову діяльність у позанавчальний час;
🔘 безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
🔘 забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти;
🔘 свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності;
🔘 участь у заходах з освітньої, дослідницької, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном;
🔘 участь у громадських об’єднаннях;
🔘 участь у діяльності органів громадського самоврядування;
🔘 здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами;
🔘 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
🔘 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
🔘 повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
🔴Важливо: Студентське самоврядування, перш за все, покликане захищати права студентів, тому, якщо ваші права було обмежено чи порушено, ми завжди прийдемо на допомогу.⁣⁣
⁣⁣
Особи, які здобувають освіту у коледжі, зобов’язані:
🔘 виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
🔘 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
🔘 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
🔘 виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
🔘 дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг.
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss