Планування виховної роботи

Виховна робота в коледжі здійснюється відповідно до Комплексного плану виховної роботи на таких рівнях: у навчальному процесі, під час викладання навчальних дисциплін; безпосередньо в академічній групі; у позанавчальній діяльності та під час дослідницької, пошукової та творчої роботи студентів; у діяльності студентського самоврядування; у гуртожитку; індивідуальна виховна робота та педагогічна корекція окремих рис характеру студентів, схильних до асоціальних проявів.

Принциповим є те, що зміст форми і напрямів побудови нашої системи культуровиховної роботи ґрунтується на тезах:

  • Чернівецький коледж дизайну та економіки – це сучасний заклад освіти, адміністрація і колектив якого прагнуть досягти найвищого рівня як в змісті, так і у формах навчання, а також у створенні позитивного, гуманістично-орієнтованого культурного та психологічного середовища для студентів і викладачів;

  • фахова спрямованість не може бути повною характеристикою людських якостей особистості, рівня її духовних потреб, смисложиттєвих цінностей; людина масштабніша власної професії;

  • молодший спеціаліст має стати не просто професіоналом, а передусім носієм загальнолюдської культури, представником інтелектуальної еліти України, яка акумулює, відтворює і трансформує той спектр культурного досвіду поколінь, що стало тяжіє до самозбереження, захисту довкілля, до поступу і досконалості;

  • культурно-виховна робота у Чернівецькому коледжі дизайну та економіки, враховуючи особливості людської психології, багатогранність її духовних потреб,  ґрунтується на необхідності збереження тих духовних пріоритетів, які є не тільки основою людяності, але й основою творчості;

  • коледж є водночас центром навчання і культури.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss