28 Січня 2022
ІХ Педагогічна конференція «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи»

27 січня відбулася ІХ Педагогічна конференція «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи». Дискусійна панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та професійного досвіду педагогічних працівників Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, які атестуються у 2021/2022 навчальному році.

Доповіді, виголошені на конференції, свідчать, що на сьогодні актуальними є питання педагогічної і психологічної компетенцій педагога в менеджменті інновацій, вибору критеріальних ознак педагогічних інновацій для впровадження в практику, модернізації змісту освіти засобами інноваційних підходів до навчання, Web-орієнтованих інформаційно-аналітичних систем як ефективного інструменту технологій дистанційного та змішаного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання та інших.

Важливе місце учасники конференції відвели проблемам розвитку творчої компетентності в умовах освітніх інновацій, культурного саморозвитку, освіти особистості впродовж усього життя.

🗣На думку викладача Наталії Стахової, застосування діджиталізації в освіті є одним з основних векторів розвитку цілої сфери життєдіяльності суспільства, адже процеси вдосконалення навчальних і позанавчальних процесів тривають у всьому світі. Наталія Петрівна переконана, що європейська модель діджиталізації освіти найближча до України, а вітчизняна практика дійсно відповідає основам її концепції. Серед таких переваг викладач виділила: підвищення ефективності адміністративних процесів, інтеграцію звичайної та оцифрованої системи записів для більш швидкого пошуку, покращення доступності та сприяння кращому обміну інформацією по всьому світу і можливість вчасно користуватися точною аналітикою.

🗣Викладач Анна Молофій ознайомила учасників конференції із впровадженням елементів STEM-освіти при викладанні фахових дисциплін, оскільки вважає її важливим напрямом досягнення належного рівня якості й ефективності професійної підготовки фахових молодших бакалаврів на компетентісній основі. З досвіду Анни Іллівни саме ця педагогічна технологія сприяє формуванню та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей здобувачів освіти, рівень яких й визначає конкурентну спроможність особистості на сучасному ринку праці.

🗣Викладач математики Надія Фоглінська переконана, що реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати. В нашому й без того складному онлайн-сьогоденні, потрібні сучасні ефективні методики для успішної організації освітнього процесу. Педагог повинен знати і пам’ятати, що кожен студент по-своєму сприймає матеріал, а творче ставлення до роботи й навчання – запорука ефективного заняття. Необхідно давати студентам можливість максимально проявити свою ініціативу та творчість, а вміле і доцільне застосування технологій сторітеллінгу, мейкерства, методів проєктів та дослідницької роботи робить засвоєння інформації легким, невимушеним, міцним і водночас мотивує студентів до пізнавальної діяльності.

🗣Досвідом використання тренінгових технологій під час вивчення дисципліни «Психологія» поділилася викладач Ірина Горожанська. На її переконання проведення навчального тренінгу, або його елементів, залишається нетрадиційною формою викладання і є досить складною в підготовці та проведенні, оскільки потребує наявності у викладача тренерських навичок. На її думку викладач має створювати умови багаторівневої комунікації для всіх учасників тренінгового заняття та вміти застосовувати нестандартні підходи в процесі навчання студентів. 

🗣Викладач фінансово-економічних дисциплін Світлана Душенко розповіла про логіко-методологічний підхід викладання фінансово-економічних дисциплін. Його застосування забезпечує отримання максимально об’єктивної та систематизованої інформації про причино-наслідкові взаємозв’язки у фінансово-економічних процесах та явищах на макро- та мікрорівнях. Оскільки предметом вивчення окремих фінансово-економічних дисциплін є закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах, організація справляння податків і зборів в Україні, фінансові відносини, що виникають між державою, юридичними і фізичними особами та система фінансового менеджменту, важливим є методологічний підхід до їх викладання, що реалізується через систему методів пізнання і практичної діяльності. При цьому, з досвіду Світлани Анатоліївни, у фінансово-економічному навчанні концептуального значення набуває саме системний підхід до здобуття знань та навичок.

🗣Про суть і структуру ключових компетентностей фахових молодших бакалаврів у галузі швейної промисловості йшлося у доповіді майстра виробничого навчання Ірини Нестеренко. На її думку важливими є кваліфікаційні якості, що характеризують сучасного фахівця та зацікавленість сучасних підприємців у спеціалістах, які вміють працювати з інформацією, володіють творчим та критичним мисленням, знаходять оптимальні рішення, вміють висвітлювати та відстоювати власну думку, комунікабельність.

🗣Власним досвідом викладання предмету «Географія» в коледжі поділилася викладач Богдана Генцар. Як зауважила Богдана Володимирівна  ефективними на заняттях є використання таких активних методів і прийомів навчання, як аналіз конкретних ситуацій, «мозкова атака», моделювання, незакінчені речення, «Детектор брехні», метод рефлексії, кооперативне навчання, асоціативний метод і метод проектів.

🗣Галина Волошин, викладач математики, у своєму виступі стверджувала, що розв’язування практичних задач збільшує ефективність навчання математики, а звернення до прикладів із життя і навколишньої дійсності полегшує викладачу мотивування до розв’язання задач. Основним завданням прикладних задач, на думку Галини Аркадіївни, є демонстрація зв’язку реального життя з математикою. Її досвід роботи при підготовці до складання ДПА у формі ЗНО з математики показує, що сильні студенти, які навчаються, досить легко розв’язують задачі другого і третього рівнів, проте допускають помилки у задачах першого рівня, потрапляючи в специфічні пастки, які «заховані» у завданнях першого рівня. А тому питання якісної підготовки студентів до складання ЗНО з математики є дуже актуальним.

🗣Про застосування інноваційних технологій навчання для формування професійних компетентностей фахових молодших бакалаврів доповіла викладач фахових дисциплін Ольга Віхрова. На думку Ольги Олександрівни інноваційне навчання зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі, а навчальна діяльність ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Інноваційне навчання в закладі фахової передвищої освіти сприяє істотному підвищенню теоретичної і практичної підготовки студентів, врахуванню їхніх здібностей, інтересів і навиків, типових й індивідуальних відмінностей, досвіду взаємодії з навколишнім світом.

Вже по завершенню конференції, спілкуючись офлайн, колеги наголошували на важливості такого широкого публічного обговорення, співставлення думок,  напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо питання формування інноваційного освітнього простору.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss